CIT estoński w systemie wFirma.pl

W systemie wfirma.pl możliwe jest rozliczanie spółek, które wybrały jako formę opodatkowania tzw. CIT Estoński czyli opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek

Wybór formy opodatkowania ryczałt od dochodów spółek dostępny jest podczas definiowania roku obrotowego gdzie należy wskazać CIT ESTOŃSKI

Dedykowany Plan kont dla CIT estońskiego 

Jeżeli Użytkownik podczas definiowania planu kont wybierze wzorcowy wówcza otrzyma automatycznie przystosowany plan kont i schematy księgowe do formy jaka jest CIT estoński. Najważniejszą zmianą w planie kont jest brak występowania kont NKUP na rzecz konta wydatki niezwiązane z działalnością. Różni się też konto rozliczeń podatkowych. Pojawi się również konto: 805-02 - Niepodzielony zysk wypracowany w latach poprzedzających opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek oraz konto 805-03 - Kwota niepokrytych strat poniesionych z latach poprzedzających opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. Podgląd oraz możliwość wydruku Planu Kont dostępna jest w zakładce: USTAWIENIA »  PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » PLAN KONT.

CIT estoński - wzorcowe schematy księgowe 

Ponieważ zarówno plan kont jak i zasady rozliczania kosztów dla CIT estońskiego różnią się od tych jakie widnieją przy ogólnych zasadach opodatkowania CIT w systemie korzystając z wzorcowego planu kont dostępne są również wzorcowe schematy księgowe dostosowane do charakteru rozliczeń.

Główne schematy jakie należało dostosować:

 • nowy limit dla aut - w CIT estońskim samochody w użytku mieszanym na gruncie podatku dochodowego w 50% liczonych od wartości netto + 50% nieodliczonego VAT stanowią tzw.wydatki niezwiązane z działalnością stąd konieczność przystosowania schematów

  • zakup paliwa do pojazdu

  • inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu

 • brak stosowania limitu amortyzacji dla wysokocennych samochodów - w przypadku CIT estońskiego nie stosuje się limitów amortyzacji w wysokości 150 tys zł czy 225 tyz zł w przypadku aut elektrycznych - zmiana schematów:

  • amortyzacja

  • zakup samochodu osobowego 

  • środki trwałe w budowie

  • ulepszenie środka trwałego 

 • brak stosowania limitu kosztów leasingu w przypadku samochodów powyżej 150 tys zł/225 zl (elektryczne)

  • leasing lub dzierżawa samochodu osobowego

 • księgowanie list płac - data księgowania niezależna od daty wypłaty oraz brak stosowania NKUP.

Jak wyliczać zaliczki podatek przy CIT Estońskim?

Zaliczki na podatek dochodowy wylicza się w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK określając uprzednio w lewym dolnym rogu rok podatkowy dla którego zaliczka ma być wyliczona. W przypadku CITu estońskiego wyróżniamy cztery możliwe typy wyliczeń zaliczek w zależności od źródła opodatkowania.

Wyliczanie podatku od dywidend

W momencie podjęcia uchwały o podziale zysku należy pamiętać o tym, że jeżeli jakaś część zysku przeznaczona została na dywidendę konieczne jest od tej części odprowadzenie zaliczki na podatek w wysokości:

 • 10% (dla spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność), lub

 • 20% (pozostałe spółki). 

Jako podstawę opodatkowania podaje się tę kwotę zysku jaką przeznaczono na dywidendę.

Wyliczanie podatku od zysku przeznaczonego na pokrycie straty

Zysk wypracowany za dany rok podatkowy w drodze uchwały może być również przeznaczony na pokrycie strat. Wówczas również przy CIT estońskim powstaje konieczność odprowadzenia od tej części zysku podatku w wysokości 10 lub 20%.

Wyliczanie podatku od ukrytych zysków 

Charakterystyczne dla CIT estońskiego jest pojęcie ukrytych zysków (chodzi o świadczenia, które pod pozorem inaczej nazwanej czynności prawnej prowadzą de facto do korzyści wspólnika, która bez wykonania tego świadczenia miałaby postać dywidendy) oraz wydatków nie związanych z działalnością (np. 50% kosztów eksploatacji samochodów które nie są używane wyłącznie w działalności - czyli te do których nie jest prowadzona kilometrówka). Od tego typu dochodu płaci się również zaliczki na podatek w wysokości 10 lub 20%.

Wyliczanie podatku od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku 

Ten typ zaliczki na podatek w CIT estońskim występuje gdy w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jego wartość rynkowa przewyższa wartość podatkową przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu.

Wypłata dywidendy - CIT estoński w systemie wfirma

Dywidendy wypłacane są w spółkach kapitałowych, jako część wypracowanego zysku dla akcjonariuszy podlegają opodatkowaniu stąd poniżej instrukcja ich wykazania w systemie. 

Dodawanie udziałowca 

W celu dodania udziałowca dla którego następnie będzie dodawana dywidenda należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA. Istnieje możliwość wyboru DODAJ DANE RĘCZNIE zaznaczając okienko przy UDZIAŁOWIEC.

Dodawanie “umowy” dywidendy czyli dane z uchwały

Dla celów określenia wielkości oraz daty wypłaty dywidendy należy wprowadzić poprzez: KADRY » UMOWY » DODAJ » DYWIDENDA. Pojawi się okno, w którym należy wybrać udziałowca, określić datę podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy a następnie określić wysokość dywidendy przeznaczonej do wypłaty konkretnemu udziałowcowi. W polu kwoty podaje dywidendę w kwocie brutto (przed opodatkowaniem).

Wypłata dywidendy podzielona na miesiące

 Jeżeli należność dla udziałowca ma być wypłacana w transzach przez określone miesiące danego roku - czyli gdy w polu Wypłata od / do podany zostanie zakres miesięcy to w polu kwota dywidendy należy podając kwotę w podziale na ten okres czyli transzę miesięczną.

Odliczenie od dywidendy CIT estońskiego

Podczas wprowadzania “umowy” dywidendy w polu POMNIEJSZENIE PODATKU PIT wybrać można:

 • 90% - mały podatnik lub rozpoczynający prowadzenie działalności, lub

 • 70% - pozostali podatnicy

Dzięki tej funkcji udziałowiec będzie mógł pomniejszyć swój podatek PIT od dywidendy o 90% lub 70% zapłaconego podatku CIT w formie ryczałtu.

Dokumentowanie i opodatkowanie wypłaty dywidendy

Udokumentowanie i rozliczenie wypłaty dywidendy (CIT estoński) dokonuje się na podstawie listy płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE/POZYCJE » DODAJ » LISTĘ PŁAC (DYWIDENDY). W oknie jakie się pojawi data wypłaty odpowiada za datę wyznaczającą okres za jaki należy opłacić zaliczkę na podatek PIT-8A. Dodatkowo pojawi się zakładka DEKRETACJA, w której przy wzorcowym planie kont widoczne jest rozksięgowanie poboru podatku.

Rozliczenie podatku od dywidendy

Zaliczka na podatek 

Spółka od wypłaconej dywidendy (CIT estoński) wspólnikom musi naliczyć od zryczałtowany podatek dochodowy. Wyliczenie zaliczki na podatek PIT od dywidend dostępne jest w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY (PIT-8A).

Zeznanie roczne 

Dywidend nie rozlicza się na deklaracjach rocznych PIT-11. Spółka musi jednak złożyć roczną deklarację PIT-8AR. W celu wygenerowania deklaracji rocznej należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT-8AR).

Zeznanie roczne CIT-8E

Pierwszy wzór zeznania rocznego CIT-8E pojawi się w systemie za rok 2023.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska