Deklaracje zgłoszeniowe ZUS w systemie wFirma dla biur

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS przeważnie należy składać w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności, a także w związku z zatrudnieniem pracownika. W toku prowadzenia działalności zdarzają się jednak liczne sytuacje, które generują potrzebę składania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS. Dlatego w wFirma dla biur rachunkowych dodawanie deklaracji zgłoszeniowych zarówno dla samego przedsiębiorcy jak i dla osób zatrudnionych jest proste i przyjemne.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS w systemie

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS w przypadku właściciela firmy, osoby współpracującej, jak i pracownika można wygenerować przechodząc do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - deklaracje

Po wybraniu odpowiedniego zgłoszenia otworzy się okno z wyborem osoby. Należy wybrać osobę dla, której chcemy wygenerować deklaracje zgłoszeniowe ZUS.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS  wybór osoby

ZUS ZUA

Deklaracja ZUS ZUA składana jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy, pracownika lub osoby współpracującej. Deklaracje należy złożyć 7 dnia od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZUS ZUA

ZUS ZZA

Deklaracja ZUS ZZA służy do zgłoszenia pracownika lub osoby współpracującej wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Deklaracje należy złożyć 7 dnia od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. 

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZUS ZZA

ZUS ZWUA

Deklaracja ZUS ZWUA jest sporządzona w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy, pracownika czy osoby współpracującej z ubezpieczenia ZUS. Czas na wyrejestrowanie z ubezpieczeń, to 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. W wierszu “wyrejestrowanie od dnia” należy wpisać dzień następny po ustaniu obowiązku ubezpieczenia. Przykładowo, gdy Umowa o pracę została zakończona 15.05.2021 r. to wyrejestrowania należy dokonać od dnia 16.05.2021 r. 

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - ZUS ZWUA

ZUS ZCNA

Deklaracja ZUS ZCNA sporządzana jest w celu zgłoszenia członków rodziny przedsiębiorcy, pracownika, czy osoby współpracującej do ubezpieczenia zdrowotnego. Po wybraniu odpowiedniej osoby pokaże się interaktywny druk, w którym należy wprowadzić dane o osobie, która powinna być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS dodawanie ZCNA

ZUS ZFA

Na deklaracji ZUS ZFA zgłasza się płatników składek będącymi osobami fizycznymi. Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą generują zgłoszenia lub dokonują zmiany w zgłoszeniu na formularzu CEIDG-1, który musi zostać przekazany do urzędu gminy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przekazanego formularza CEIDG-1 sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek. Na druku ZUS ZFA dokonuje się zgłoszenia przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które przykładową chcą zatrudnić pomoc domową i dla tej osoby będą płatnikiem składek.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZFA

ZUS ZIUA

Deklaracja ZUS ZIUA jest wypełniana dla osób zgłoszonych już na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w sytuacji gdy nastąpiły zmiany lub jest potrzeba korekty danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy, pracownika czy osoby współpracującej. Po wybraniu odpowiedniej osoby pojawi się interaktywny druk, na którym w części “IV. Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej” należy wprowadzić informacje (np. PESEL, nazwisko, imię, data urodzenia), które wymagają zmiany lub korekty.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS dodawanie ZIUA

ZUS ZSWA

Formularz ZUS ZSWA jest składany dla osób, które są ubezpieczone i wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze należy opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS dodawanie ZSWA

ZUS ZBA

Na dokumencie  ZUS ZBA płatnik składek zawiadamia o numerze rachunku bankowego, o nowym rachunku, o zamknięciu rachunku i zmiany lub korekcie danych dotyczących rachunku bankowego

W celu zmiany/korekty danych, należy wypełnić blok III, w którym oznacza się “zamknięcie rachunku”, wprowadzając wcześniej zgłoszony rachunek. Następnie należy wypełnić blok IV, w którym zgłasza się “nowy rachunek”, wprowadzając poprawny numer rachunku. Dokument ZUS ZBA to załącznik do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS dodawanie ZBA

ZUS ZAA

Formularz ZUS ZAA jest wypełniany przez płatnika składek, który chce zawiadomić o adresie jego działalności gospodarczej, o nowym adresie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacji działalności pod wcześniejszym adresem i o zmianie lub korekcie adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu zmiany/korekty danych, należy wypełnić blok III, w którym oznacza się “Zakończenie prowadzenia działalności pod adresem” wprowadzając wcześniej zgłoszony adres. Następnie należy wypełnić blok IV, w którym zgłasza się “nowy adres” wprowadzając poprawny adres. Dokument ZUS ZAA składa się w przypadku, gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, jest załącznikiem do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS dodawanie ZAA

ZUS IWA

Aby ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe za dany rok, płatnicy mają obowiązek przekazywać informacje na druku ZUS IWA. Muszą jednak spełniać następujące warunki:

  • przez cały rok od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku i przynajmniej jeden dzień w styczniu następnego roku były opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę
  • w roku, w którym składana jest deklaracja, płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego  co najmniej 10 osób
  • 31 grudnia zeszłego roku był wpisany do rejestru REGON

W deklaracji podaje się dane dotyczące m.in. liczby ubezpieczonych osób, rodzaju prowadzonej działalności według PKD, a także danych dotyczących wypadków przy pracy.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS dodawanie IWAZUS OSW

ZUS OSW składa się w celu skrócenia okresu przechowywania akt, wyłącznie w przypadku pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku.  Jest to oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA. Możliwe jest także odwołanie oświadczenia ZUS OSW, pod warunkiem, że nie złożono jednak jeszcze pierwszego raportu informacyjnego ZUS RIA

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - oświadczenie ZUS OSW

ZUS RIA

Raport informacyjny ZUS RIA składa się za ubezpieczonych, którzy byli pracownikami lub byli zleceniobiorcami w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku. ZUS RIA można także przygotować dla pracowników spoza systemu.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS RIA

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - raport informacyjny ZUS RIA

Tworzenie raportów RIA zostało omówione w artykule Tworzenie raportów OSW i RIA w systemie.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska