Ewidencja czasu pracy pracowników online

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy dla zatrudnionych pracowników. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w dowolnej formie i powinna zawierać informacje dotyczące pracy w poszczególnych dniach, urlopach, nieobecności w pracy. Dzięki prawidłowemu prowadzeniu ewidencji czasu pracy nieobecności, mające wpływ na wynagrodzenie pracownika, zostaną ujęte na liście płac, odpowiednio zmieniając kwotę wynagrodzenia.

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy jest dostępna w szczegółach pracownika. Przechodząc do  zakładki KADRY » PRACOWNICY i klikając na jego imię i nazwisko.

Następnie pojawi się okno Szczegóły pracownika, należy przejść do zakładki CZAS PRACY gdzie z kolei znajduje się zakładka Ewidencji czasu pracy

Zakładka ta umożliwia dodanie nieobecności pracownika oraz innych terminów. Dzięki niej można ewidencjonować godziny nadliczbowe, nocne.

Ewidencja czasu pracy - szczegóły pracownika

Ewidencjonowanie godzin pracy

System domyślnie przyjmuje dla pracownika dzienną normę czasu pracy zgodną z wymiarem etatu, np. przy 1/4 etatu program domyślnie zakłada, że pracownik świadczy pracę od poniedziałku do piątku po 2h dziennie. Ewidencja czasu pracy w przypadku pracownika zatrudnionego na pełen etat wykazuje pracę 8 godzin dzienne od poniedziałku do piątku. Godziny nominale można zmieniać za pomocą funkcji: Kalendarz pracy u pracowników oraz Zmień typ dnia.

Możliwość modyfikowania liczby godzin pracy dostępna jest poprzez AKCJE » CZAS PRACY.

Ewidencja czasu pracy - akcja czas pracy

Godziny te można modyfikować również poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dany dzień i wybranie z listy rozwijanej opcji CZAS PRACY.

Niebieska ikonka “Jak to działa?” pokazuje wyjaśnienie i tłumaczy znaczenie użytych symboli, a opisane przykłady pomogą w prawidłowym wprowadzeniu godzin.

Ewidencja czasu pracy - jak to działa

Zwykłe godziny nadliczbowe płatne + 50%

Za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie i dodatek w wysokości 50%.

Przykład 1.

Pracownik pracował 11 godzin, zakładając, że pracuje po 8 godzin dziennie i tyle też miał zaplanowane, to wypracował tego dnia 3 godziny nadliczbowe.

Ewidencja czasu pracy - nadgodziny 50%

Nadgodziny płatne + 100%

Dodatek 100% wynagrodzenia przysługuje pracę nadgodzinach przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy (zgodnie z rozkładem czasu pracy).

Przykład 2.

Szczególne potrzeby pracodawcy spowodowały, że pracownik był w pracy w niedzielę 5 godzin, a nie był to jego dzień pracujący. W tej sytuacji przysługuje mu dodatek - 100% stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy - nadgodziny 100%

Zgodnie z art. 1513 k.p za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy, przysługuje pracownikowi inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego.

Godziny Nocne +20% stawki godzinowej z minimalnego wynagrodzenia

Za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

Przykład 3.

Danego dnia pracownik przepracował danego dnia 8 godzin, z czego 2 godziny przypadały w porze nocnej ustalonej przez zakład. Za 2 godziny powinien dostać 20% dodatek za pracę w nocy.

Ewidencja czasu pracy - godziny nocneWprowadzone godziny nocne będą zaznaczone na grafiku pracownika, który jest dostępny w Szczegółach pracownika » CZAS PRACY » GRAFIK.

Ewidencja czasu pracy - grafik

Godziny nadliczbowe a praca w porze nocnej

Przykład 4.

Pracownik przepracował w danym dniu 12 godzin, czyli miał 4 godziny nadliczbowe z czego 2 godziny przypadły na pracę w nocy. Za godziny nadliczbowe w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100% stawki godzinowej oraz 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia. Za dwie pozostałe godziny nadliczbowe, dostaje dodatek 50% stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy - godziny nadliczbowe a praca w porze nocnej

Godziny nadliczbowe - odbiór na wniosek pracownika do końca okresu rozliczeniowego

Odbiór nadgodzin  na wniosek pracownika odbywa się w proporcji 1:1.

Przykład 5.

W danym dniu pracownik był w pracy 10 godzin czyli miał 2 godziny nadliczbowe. Na wniosek pracownika następuje odbiór  tych godzin w tym samym wymiarze czas wolny do końca okresu rozliczeniowego.

Ewidencja czasu pracy - czas wolny

Godziny nadliczbowe i ich odbiór w innym okresie na wniosek pracownika

Przykład 6.

Pracownik na swój wniosek odbiera wcześniejsze nadgodziny. Zgodnie z rozkładem pracownik ma zaplanowane 8 godzin pracy, ale przepracowuje 6 godzin, a pozostałe 2 godziny odbiera.

Ewidencja czasu pracy - godziny nadliczbowe i ich odbiór na wniosek pracownika
Odbiór nadgodzin w innym okresie na wniosek pracodawcy

Gdy czas wolny za godziny nadliczbowe oddawany jest na wniosek pracodawcy należy to zrobić w wymiarze w proporcji 1:1,5 czyli za 1 godzinę nadliczbową oddaje się 1,5 godziny.

Przykład 7.

Pracownik posiada 4 godziny nadliczbowe. Zgodnie z rozkładem czasu pracy miał zaplanowane w danym dniu 8 godzin, ale na wniosek pracodawcy skorzystał z odbioru 6 godzin (odbierał nadgodziny w proporcji 1:1,5). Skończył pracę po 2 godzinach.

Ewidencja czasu pracy - odbiór nadgodzin w innym okresie na wniosek pracodawcy

Potrącenia za godziny nieprzepracowane

Przykład 8.

Pracownik z 8 godzinną normą czasu pracy w danym dniu świadczyła pracę jedynie przez 7 godzin. Razem z pracodawcą ustalił, że niedopracowana godzina zostanie potrącona z wynagrodzenia.

 Ewidencja czasu pracy - godziny nieprzepracowane

Opieka na dziecko godzinowa

Jeżeli pracownik korzysta z opieki godzinowej wówczas w godzinach przepracowanych należy podać godziny pracy, natomiast godziny opieki należy odnotować w oknie opieka. W ten sposób należy wprowadzić opiekę nad dzieckiem na godziny. Po ich dodaniu w grafiku pracownika pojawi się oznaczenie - symbol czerwonego trójkąta. Natomiast tak wprowadzona opieka zostanie także uwzględniona podczas wyliczania wynagrodzenia.

Przykład 9.

Pracownik z 8 godzinną normą czasu pracy w danym dniu świadczyła pracę jedynie przez 7 godzin a na 1 godzinę bierze opieka nad dzieckiem.

Ewidencja czasu pracy - opieka na dziecko godzinowa

Ewidencja czasu pracy - wydruk

Użytkownik systemu ma możliwość wydrukować ewidencję czasu pracy pracownika za dany miesiąc poprzez wykorzystanie dostępnych Akcji. W tym celu należy kliknąć DRUKUJ.

Ewidencja czasu pracy - jak wydrukować?

System automatycznie wygeneruje i pobierze na dysk użytkownika dokument ECP. Dokument jest dostępny w formacie PDF.

Ewidencja czasu pracy - wydruk

Ewidencja czasu pracy pozwala na łatwe rejestrowanie czasu pracy.  Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji jest zawsze pracodawca.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz