Ewidencja Środków Trwałych i WNiP - przydatne funkcje

Zakup środków trwałych i WNiP

W systemie wFirma dla Biur Rachunkowych zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadza się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH / ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

ewidencja środków trwałych

W przypadku środka trwałego, po wybraniu kategorii (KŚT) system automatycznie dopasuje stawkę amortyzacji. Natomiast jeśli chodzi o wartości niematerialne i prawne należy wprowadzić ręcznie odpowiednią stawkę amortyzacji. 

Przy wprowadzaniu m.in. wartości niematerialnych i prawnych lub samochodu osobowego system blokuje możliwość zastosowania amortyzacji jednorazowej, gdy ich wartość początkowa przekracza 10000 zł.

Podczas dodawania wydatku związanego z zakupem środka trwałego lub WNiP w wierszu: WART. POCZĄTKOWA znajduje się pole, w którym można uzupełnić ewentualne pozostałe koszty, zwiększające wartość początkową środka trwałego / WNiP.

Po zapisaniu wydatku w Rejestrze zakupu VAT zostanie ujęta wartość odliczonego podatku. Natomiast do Księgi Przychodów i Rozchodów będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji.

Od 1 stycznia 2018 r. niskocenne środki trwałe oraz WNiP, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł będzie można wprowadzić bezpośrednio w koszty lub zamortyzować jednorazowo. Wzrost limitu jednorazowej amortyzacji niskocennych składników majątku dotyczy środków trwałych oraz WNIP przyjętych do firmy od 2018 roku.

Ewidencja środków trwałych - dodawanie środka trwałego oraz WNiP bezpośrednio do ewidencji

W zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE znajduje się wykaz wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z poziomu tej zakładki można dodać środek trwały lub WNiP bezpośrednim wpisem do rejestru poprzez skorzystanie z funkcji DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Ewidencja środków trwałych

Wówczas pojawi się okno z dodaniem środka trwałego / WNiP, w którym należy wypełnić podstawowe dane dotyczące środka trwałego / WNiP.

Ewidencja środków trwałych

Od 2018 roku obowiązuje nowa klasyfikacja środków trwałych (KŚT 2016). Środki trwałe przyjęte do firmy do końca 2017 roku będą wprowadzane pod kategorią wynikającą z KŚT 2010, która jest aktualna do końca roku 2017. Natomiast te wprowadzone od 2018 roku środki trwałe będą objęte symbolami nowej KŚT 2016.

W związku z czym w trakcie dodawania środka trwałego system w zależności od zdefiniowanej daty w polu DATA WPROWADZ. podpowie odpowiednią listę KŚT.

Drukowanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych oraz WNIP

Miesięczną amortyzację można wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie po wybraniu opcji DRUKUJ » DRUKUJ MIESIĘCZNĄ AMORTYZACJĘ należy zaznaczyć składnik majątku, dla którego ma zostać wydrukowana miesięczna amortyzacja. Z tej pozycji można również wydrukować plan amortyzacji.

Ewidencja środków trwałych

Dokumenty OT

Po dodaniu środka trwałego / WNiP do ewidencji środków trwałych system automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, poprzez kliknięcie w nazwę środka trwałego. Następnie pojawi się okno, w którym należy przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE i wydrukować OT.

Ewidencja środków trwałychPod wydruk trzeba podpiąć kopie dokumentów potwierdzających wartość początkową środka trwałego.

Likwidacja środka trwałego oraz WNiP

W celu likwidacji środka trwałego w systemie, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, zaznaczyć odpowiedni środek trwały / WNiP i wybrać opcję LIKWIDACJA.

Ewidencja środków trwałychPojawi się okno dodawania protokołu likwidacji. Ważne by w polu Księgowanie reszty odpisów zaznaczyć odpowiednią opcję:

  • TAK – w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych reszta odpisów amortyzacyjnych może stanowić koszt uzyskania przychodu (wartość początkowa pomniejszona o już zaksięgowane odpisy amortyzacyjne)

  • NIE – w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych reszta odpisów amortyzacyjnych nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Ewidencja środków trwałychNastępnie po zapisaniu protokołu likwidacyjnego obok zlikwidowanego środka pojawi się ikona “kwadratu z X”, a protokół trafi do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Ewidencja środków trwałych

Jeśli od nabycia środka trwałego lub istotnych części składowych przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w chwili wycofania Środka Trwałego / WNiP należy wyksięgować naliczony podatek VAT. W tym celu można sporządzić dokument wewnętrzny, który będzie podstawą zapisów w rejestrze sprzedaży VAT. Więcej na temat dokumentu wewnętrzengo w artykule: Dokument wewnętrzny opodatkowania (faktura wewnętrzna) - wzór z omówieniem

Księgowania naliczonego podatku VAT należy dokonać w systemie poprzez EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS.

Sprzedaż środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej

Aby sprzedać środek trwały / WNiP należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy zaznaczyć środek trwały / WNiP, który chcemy sprzedać i z górnego menu wybrać funkcję SPRZEDAŻ.

Ewidencja środków trwałych
Wówczas pojawi się okno do wystawienia faktury sprzedaży.

Ewidencja środków trwałychPo zapisaniu, dokument trafi w wartości netto do kolumny 8 KPiR - Pozostałe przychody oraz do rejestru VAT sprzedaży oraz przy środku trwałym pojawi się ikona “banknotu”.

Ewidencja środków trwałychSystem po wystawieniu faktury sprzedaży automatycznie nalicza i księguje w dacie wystawienia faktury sprzedażowej w koszty niezamortyzowaną część środka trwałego/ WNiP. Zostanie ona wykazana w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Ukryj środek trwały lub wartość niematerialną i prawną

W sytuacji, gdy nie chcemy aby dany środek trwały / WNiP podpowiadał się w systemie podczas księgowania oraz nie był widoczny w ewidencji środków trwałych, możliwe jest jego ukrycie w systemie.

W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE i zaznaczyć odpowiedni środek trwały / WNiP. Po czym z górnego paska menu należy wybrać funkcję MODYFIKUJ » UKRYJ.

Ewidencja środków trwałych

Środek trwały, który został ukryty nie będzie widniał na zestawieniu środków trwałych, na planie amortyzacji oraz na liście środków trwałych w Kartotece środków trwałych.
Ukryte środki trwałe można wyfiltrować w tabelce poprzez ustawienie w polu “widoczność” opcji UKRYTE.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska