Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

W przypadku wystawiania faktury do paragonu należy pamiętać o podstawowej zasadzie jaka obowiązuje od października 2022 roku - faktury do paragonu nie są wykazywane w rejestrze sprzedaży VAT - przychód wykazujemy bowiem na podstawie łącznego raportu okresowego. Natomiast wykazywane są one w celach informacyjnych w JPKV7 stąd widnieją w systemie w oddzielnej ewidencji faktur do paragonu.

Jak wystawić fakturę sprzedaży do paragonu fiskalnego wystawionego w systemie wFirma.pl? 

Jeżeli firma korzysta z drukarki fiskalnej zintegrowanej z systemem wFirma.pl fakturę sprzedaży do paragonu należy wystawić korzystając z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ gdzie zaznacza się wystawiony wcześniej paragon fiskalny i z górnego menu wybiera opcję WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU. Po wybraniu tej opcji, w oknie szczegółów faktury, wszystkie dane zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie wystawionego wcześniej paragonu fiskalnego. 


Po zapisaniu, wystawiona faktura sprzedaży do paragonu zostanie automatycznie ujęta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 symbolem “FP”. W strukturze oznaczenie takiej faktury, będzie wyglądało następująco: FP

Mogą się jednak zdarzyć sytuacje gdy, paragon fiskalny nie będzie zawierał danych nabywcy bądź zostanie wystawiony paragon fiskalny bez numeru NIP nabywcy. W takiej sytuacji, podczas wystawienia faktury sprzedaży do takiego paragonu fiskalnego, system wyświetli komunikat ostrzegawczy informujący o sankcjach, jakimi skutkuje wystawienie faktury do tego typu paragonu.

Faktura do paragonu wystawionego w systemie na kontach z pełną księgowością

W przypadku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu pola SKUTEK KSIĘGOWY w zakładce ZAAWANSOWANE. Faktura do paragonu bowiem na wzorcowym schemacie księgowym przy skutku księgowym "KSIĘGUJ DO KH I VAT" księgowana jest poprzez przeniesienie rozrachunku z kontrahenta incydentalnego (strona MA 200-999999) na kontrahenta podanego podczas wystawiania faktury do paragonu (strona WN 200-[kontrahent]). Jeżeli natomiast kontrahent został już podany podczas wystawienia paragonu fiskalnego w systemie to rozrachunek został już odnotowany na tym kontrahencie i wówczas przy wystawianiu faktury skutek księgowy należałoby pozostawić jako "KSIĘGUJ DO VAT". Wówczas taka faktura pojawi się wyłącznie w pliku JPK w części rejestru faktury do paragonu (czyli nie będzie dublowała przychodu z raportu fiskalnego) bez żadnej dekretacji.

 

Jak wystawić fakturę do paragonu wystawionego poza systemem wFirma.pl?

W sytuacji, gdy użytkownik systemu nie posiada drukarki fiskalnej zintegrowanej z systemem wfirma.pl, wówczas aby wystawić fakturę sprzedaży do paragonu należy skorzystać z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ gdzie należy wypełnić wymagane pola związane z dokonaną transakcją, a następnie w podzakładce KSIĘGOWE należy zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU.

Po zapisaniu, faktura sprzedaży zostanie automatycznie oznaczona symbolem “FP” w strukturze pliku JPK_V7

Korekta faktury sprzedaży do paragonu

W przypadku zwrotu towaru, należy wystawić fakturę korygującą pozycje do tej faktury do paragonu. W tym celu należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę do paragonu, a następnie wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. W polu ILOŚĆ należy wpisać faktycznie sprzedaną liczbę towarów oraz podać uzasadnienie korekty. W przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot towaru, w polu ILOŚĆ należy wpisać "0".

Ponieważ zarówno wystawienie faktury do paragonu jak i korekty faktury do paragonu nie jest ujmowane w ewidencji (KPIR / Ewidencji przychodów ani rejestrze VAT sprzedaży), celem zmniejszenia przychodu, zwrot należy ująć w:

  1. protokole zwrotu towarów, którego wzór zawarto w artykule: Protokół zwrotu towaru - wzór z omówieniem 
  2. ewidencji zwrotów, której wzór zawarto w artykule: Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej - wzór z omówieniem 

Tak sporządzoną ewidencję zwrotów, należy wprowadzić przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, w polu NUMER DOKUMENTU wpisać EWIDENCJA ZWROTÓW [numer/miesiąc/rok], a wprowadzane kwoty poprzedzić znakiem minus.

W przypadku czynnych podatników VAT, przechodząc do podzakładki ZAAWANSOWANE jako RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać RO.

Faktura do paragonu księgowana w ewidencjach u czynnych podatników VAT 

Faktura do paragonu nie jest księgowana do rejestru VAT sprzedaży oraz księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców), jednak jest wykazywana tylko w części ewidencyjnej JPK V7, przez co spełniony jest obowiązek wykazania faktury do paragonu w JPK V7.

Faktura do paragonu księgowana w ewidencjach u nievatowców

U podatników VAT zwolnionych faktura do paragonu nie jest księgowana ani do KPiR ani do ewidencji przychodów zatem przychód ze sprzedaży księguje się na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej lub na podstawie paragonów fiskalnych wystawionych w systemie wfirma.pl, bez ich pomniejszania o kwoty z faktur do paragonu.

[alert-info]Jak wynika z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury VAT dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na jej żądanie.
Natomiast gdy żądanie to zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, podatnik nie ma obowiązku wystawiania rachunku/faktury (Art. 87. § 4 Ordynacji podatkowej).[/alert-info

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn