Formularz Z-3a w systemie wFirma dla biur rachunkowych

W systemie wFirma dla biur rachunkowych można sporządzić formularz Z-3a. Generowanie tego druku dostępne jest wyłącznie dla zleceniobiorców objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Poniżej instrukcja wypełniania go w systemie.

Dodawanie ZUS Z-3a w systemie

Formularz ZUS Z-3a dodaje się w podczas wprowadzania nieobecności pracownika w KADRY » PRACOWNICY klikając na nazwisko pracownika. Po otwarciu się okna Szczegóły pracownika konieczne jest przejście do zakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI gdzie wybrać należy wybieramy DODAJ NIEOBECNOŚĆ.

Z-3a - nieobecność

W tym miejscu wprowadza się rodzaj nieobecności i okres jej obowiązywania. Po wprowadzeniu odpowiednich danych wybrać należy ZAPISZ I GENERUJ ZUS Z-3A. Wtedy pokaże się formularz do edycji.

Z-3a - generowanie wniosku

Jeśli zapisano nieobecność bez wygenerowania Z-3a wówczas można je utworzyć ze szczegółów pracownika KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » CZASU PRACY » NIEOBECNOŚCI zaznaczenie nieobecności DRUKUJ

Dane identyfikacyjne płatnika

Część I Z-3a uzupełnia się  automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych w ustawieniach. Nie można ich edytować, dlatego każda ze zmian powinna być wprowadzona najpierw w ustawieniach, aby zaczytały się poprawnie.

Dane płatnika składek w Z-3a

Dane ubezpieczonego

Część II uzupełniana jest automatycznie na podstawie danych przypisanych do zleceniobiorcy w zakładce Kadry. Nie ma możliwości jej edytowania.

Dane ubezpieczonego w Z-3a

Wybór świadczenia

W części III zgodnie z informacjami podanymi podczas wprowadzania nieobecności zostanie zaznaczony rodzaj świadczenia o jakie zleceniobiorca występuje. Wpisany zostanie okres, za który powinien zostać wypłacony zasiłek.

Z-3a - rodzaj świadczenia

Informacje dotyczące ubezpieczenia zleceniobiorcy

ZUS Z-3a w systemie wFirma dla biur rachunkowych przeznaczony jest wyłącznie dla zleceniobiorców - dlatego w punkcie IV zaznaczony jest od razu punkt 2 bez możliwości edycji. Podleganie ubezpieczeniom jest czytane ze schematu ustawionego przy aktualnej umowie.

Z-3a - dodatkowe informacje

Z-3a - dodatkowe informacje c.d

Informacje dotyczące ubezpieczonego

W części V konieczne jest podanie informacji dotyczących zleceniobiorcy:

  1. daty podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, lub okres w którym takim ubezpieczeniem był objęty;
  2. datę objęcia ubezpieczeniem wypadkowym, bądź okres w którym takim ubezpieczeniem był objęty;
  3. czy ustał tytuł do ubezpieczenia - automatycznie zaznaczone NIE. Po zaznaczeniu TAK należy podać ostatni dzień obowiązywania umowy;
  4. czy niezdolność powstała w związku z wypadkiem/chorobą zawodową - zaznaczone jest automatycznie NIE. Po zaznaczeniu któregoś z powodów zaznaczone zostaje zaznaczone TAK, co powoduje konieczność podania dokumentu potwierdzającego wystąpienie takiego zdarzenia;
  5. czy w okresie niezdolności do pracy ubezpieczony przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym, odbywa karę pozbawienia wolności bądź też przebywa w areszcie tymczasowym - automatycznie zaznaczone jest NIE. Po wyborze którejś z tych opcji, zaznaczone zostanie TAK. Wtedy konieczne będzie podania okresu danego zdarzenia.

Z-3a - informacje o ubezpieczonym

Informacja o wypłaconych świadczeniach

Część VI zawiera informacje o wypłaconych przez płatnika świadczeniach. Punkt 1 nie dotyczy zleceniobiorcy, dlatego zaznaczone powinno tam być NIE.

Do pola przy punkcie 2 wpisuje się okresy, za które zostały wypłacone zasiłki. Automatycznie zaznaczone jest NIE , dla firm, które nie są płatnikami zasiłków. Jeśli zasiłki były wypłacone należy zaznaczyć TAK i uzupełnić dane jak kod literowy i okres.

W punkcie 3 oznacza się wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Automatycznie zaznaczone jest NIE. Po wyborze opcji TAK konieczne jest uzupełnienie pozostałych danych jak okres i procent stawki zasiłku. Punkt 4 nie odnosi się do zleceniobiorców, zatem należy zaznaczyć tu NIE.

Z-3a - wypłacane świadczenia

Z-3a - wypłacane świadczenia c.d

Pozostałe informacje o płatniku

W części VII zaznacza się liczbę osób objętych ubezpieczeniem chorobowym na dzień 30 listopada roku poprzedniego.

 Z-3a  - pozostałe informacje

Określenie przychodu na cele ustalenia podstawy zasiłku

Część VIII jest do samodzielnego uzupełnienia. Pomocna w tej sytuacji może być kartoteka dochodowa, którą generuje się poprzez KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » KARTOTEKA DOCHODOWA.

Do wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego przyjmuje się przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku krótszego zatrudnienia, do ustalenia podstawy przyjmuje się przychód za pełne miesiące kalendarzowe.

Z-3a - określenie przychodu

Uwagi

Informacje, jakie należy uzupełnić w tej części druku Z-3a zostały podane w pouczeniu do zaświadczenia na stronie 6 sekcja: Informacje o przychodzie.

Z-3a uwagi

Informacja o rachunku bankowym

W tej części uzupełnić należy numer rachunku, na który ma zostać przelane świadczenie.

Na końcu znajduje się oświadczenie o podaniu faktycznych danych i zobowiązanie do poinformowania ZUS o ewentualnych zmianach.

Z-3a rachunek bankowy

Po wypełnieniu Z-3a i wyborze opcji ZAPISZ wygenerowany formularz będzie widoczny w zakładce KADRY » DEKLARACJE.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska