KSeF czyli Krajowy System e-Faktur w systemie wFirma.pl

Integracja z KSeF

W celu integracji z KSeF, należy włączyć integrację w zakładce "Krajowy System eFaktur" w USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY. Włączenie i wyłączenie integracji z KSeF jest dostępne wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniami "Administrator" oraz “Szef Biura” i “Przedsiębiorca” (w przypadku firm klienta biura rachunkowego).

KSeF - włączanie integracji

Kiedy integracja zostanie włączona, klient biura będzie miał dwie opcje autoryzacji z KSeF:

1. Pobranie pliku metadanych na dysk i podpisaniu go za pomocą pieczęci lub podpisu elektronicznego, np. Profilu Zaufanego w systemie ePUAP. Następnie należy wybrać wygenerowany i podpisany plik oraz przesłać go klikając przycisk "Załącz podpisany plik XML" lub przeciągając i upuszczając plik we wskazanym miejscu. 

Tak pobrany plik będzie możliwy do podpisania i wgrania do systemu przez 10 minut. Po tym czasie nie zostanie on poprawnie przyjęty przez system KSeF.

KSeF - autoryzacja

Po kliknięciu przycisku "Autoryzuj w Krajowym Systemie e-Faktur", następuje próba autoryzacji, którą potwierdza wyświetlony komunikat informujący o jej powodzeniu lub niepowodzeniu. 

KSeF - poprawna autoryzacja

Czas przetworzenia i aktywacji wygenerowanego tokena jest zależny od czasu przetworzenia go przez KSeF.

2. Wygenerowanie numeru tokena autoryzacyjnego w aplikacji KSeF, a następnie wklejenie go w wyznaczone pole, które pojawi się po kliknięciu przycisku "Wgraj token".

KSeF - dodawanie tokena

Aby wygenerować token po stronie KSeF, należy zalogować się do aplikacji ministerstwa, a następnie przejść do zakładki TOKENY » GENERUJ TOKEN. Wygenerowane tokeny będą widoczne na liście w podzakładce LISTA TOKENÓW

Jeśli biuro rachunkowe ma nadane uprawnienia w KSeF przez przedsiębiorcę, to aby poprawnie zintegrować się z KSeF, podczas procesu autoryzacji w podzakładce INTEGRACJA w USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY » KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR, powinien wybrać otrzymane uprawnienia.

KSeF - zakres uprawnień

Po włączeniu integracji faktury sprzedażowe po wystawieniu od razu przekazywane są do KSeF. Zalecane jest korzystanie z opcji faktur roboczych, gdzie przed faktycznym wystawieniem dokumentu istnieje możliwość jego zapisania, późniejszej modyfikacji oraz akceptacji przez nabywcę.

W zakładce UŻYTKOWNICY w sekcji INNE w USTAWIENIACH, przy każdym użytkowniku będzie widoczny wpis w kolumnie INTEGRACJA Z KSEF, który informuje o pomyślnym przejściu autoryzacji przez użytkownika i aktywnej integracji z KSeF.

KSeF - informacja o integracji

Dodatkowe informacje

System umożliwia użytkownikom dodanie do wysyłanego do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dokumentu stałych informacji o swojej firmie. Te informacje są następnie umieszczane w strukturze XML dokumentu i są możliwe do skonfigurowania w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY » KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR » KONFIGURACJA.

KSeF - konfiguracja

Podczas dodawania faktury, w podzakładce KSEF, użytkownik ma opcję uzupełnienia dodatkowych informacji odnoszących się do wystawianego dokumentu. Te informacje zostaną również uwzględnione w strukturze XML. Opcja ta pozwala na dokładne określenie miejsca wystawienia faktury oraz przedmiotu dostawy. Po zaznaczeniu pola wyboru PRZEDMIOTEM WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY SĄ NOWE ŚRODKI TRANSPORTU, wyświetlone zostaną pola pozwalające na wprowadzenie szczegółowych danych dotyczących środka transportu.

KSeF - wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Nadawanie i odbieranie uprawnień

W wFirmie możliwe jest przyznawanie lub odbieranie uprawnień bez konieczności logowania się do platformy KSeF. Funkcja ta znajduje się w menu USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY » KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR » NADAWANIE UPRAWNIEŃ. W celu nadania uprawnień, należy podać numer PESEL lub NIP użytkownika, opis uprawnień, wybrać, czy uprawnienia są dla osoby fizycznej czy podmiotu oraz wybrać uprawnienia, które mają zostać przyznane.

W systemie dla użytkowników z uprawnieniami “Przedsiębiorca” istnieje funkcjonalność umożliwiająca pobranie danych biura rachunkowego. Po zaznaczeniu opcji POBIERZ DANE BIURA RACHUNKOWEGO, pola zostaną automatycznie uzupełnione danymi biura rachunkowego, które zostało powiązane z kontem przedsiębiorcy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ przedsiębiorca nie musi wpisywać ręcznie danych biura rachunkowego, co pozwala na oszczędność czasu i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

Po wciśnięciu przycisku DODAJ UPRAWNIENIA, uprawnienia zostaną przekazane do systemu KSeF w celu ich przydzielenia.

KSeF - dodawanie uprawnień

W celu odebrania uprawnień, należy zaznaczyć żądane wpisy w tabeli i kliknąć w opcję ODBIERZ UPRAWNIENIA.

KSeF - odbieranie uprawnień

Aby wyświetlić wszystkie aktualnie nadane uprawnienia do firmy w KSeF, konieczne jest kliknięcie przycisku SYNCHRONIZUJ. Dzięki temu w tabeli zostaną wyświetlone wszystkie aktualnie przyznane uprawnienia związane z firmą w systemie KSeF.

KSeF - synchronizacja

Czas nadania uprawnień lub ich odebrania jest uzależniony czasu, w jakim system KSeF dokona ich przetworzenia.

Wysyłka faktur

Każda faktura sprzedaży, która zostanie wystawiona w systemie wFirma, automatycznie zostanie przesłana do Krajowego Systemu e-Faktur. W przypadku, gdy nie chcemy natychmiast przesłać faktury do KSeF, mamy możliwość utworzenia faktury w wersji roboczej, co pozwala na jej zapisanie w systemie bez konieczności jej wysyłania.

Księgowanie faktury zostanie przeprowadzone po jej wysłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur oraz poprawnym zarejestrowaniu (czyli otrzymaniu statusu 100 oraz numeru KSeF). Fakt ten potwierdzony jest przez numer widoczny w kolumnie NUMER DOKUMENTU KSEF, którą użytkownik ma możliwość dodać do widoku tabeli. W ten sposób możliwe jest łatwe śledzenie procesu księgowania faktur sprzedażowych.

Aby zapisać fakturę sprzedaży w systemie wFirma i przesłać ją do Krajowego Systemu e-Faktur, użytkownik może skorzystać z przycisku ZAPISZ I WYŚLIJ DO KSEF podczas procesu jej wystawiania.

KSeF - wysyłanie faktury

Data wystawienia faktury domyślnie ustawia się na dzień otrzymania statusu 100 oraz numeru dokumentu w KSeF.

Przy zleconych do wysyłki fakturach pojawi się ikona KSeF - ikona o wysyłceobok ich numeru, informuje nas ona o statusie wysyłki faktury do KSeF.

 • Kolor niebieski - faktura jest w trakcie wysyłki i przetwarzania przez KSeF.
 • Kolor czerwony - wystąpił błąd wysyłki faktury do KSeF.

Aby poznać szczegółowe informacje na temat statusu wysyłki faktury, użytkownik może kliknąć w ikonę, o której mowa powyżej. W wyniku tego wyświetli się okno z historią komunikacji z serwerem Krajowego Systemu e-Faktur, które zawiera informacje na temat statusu przetwarzania faktury.

Jeśli faktura została poprawnie wysłana i przyjęta przez Krajowy System e-Faktur, użytkownik zobaczy komunikat z kodem "100". Natomiast jeśli faktura została poprawnie przetworzona i zaakceptowana przez KSeF, użytkownik zobaczy komunikat o kodzie "200". Aby zobaczyć wspomniane komunikaty, należy otworzyć historię komunikacji z serwerem KSeF poprzez kliknięcie w numer w kolumnie NUMER DOKUMENTU W KSEF.

KSeF - numer dokumentu

KSeF - komunikacja z serwerem

Użytkownik, który korzysta z integracji Allegro lub IdoSell, dostępnych w ramach dodatku “Integrator e-commerce”, faktur automatycznych lub wystawia dokumenty poprzez API, to w takim przypadku dokumenty automatycznie są wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur.

Dla wspomnianych funkcjonalności, aby wysłać faktury do KSeF, system wykorzystuje token Przedsiębiorcy lub Szefa Biura o najdłuższym stażu. Jeśli dany token nie posiada aktywnej integracji z KSeF to użyty zostanie token kolejnego Przedsiębiorcy lub Szefa Biura, który posiada aktywną integrację.

Jeśli użytkownik korzysta z funkcji automatycznej wysyłki faktur do kontrahentów za pośrednictwem poczty e-mail, to dokumenty zostaną przesłane dopiero po ich przetworzeniu przez Krajowy System e-Faktur.

Jeśli użytkownik posiada wersje robocze faktur w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, po zatwierdzeniu takiej wersji przez opcję ROZLICZ » ZATWIERDŹ FAKTURĘ, zostanie ona przekształcona w pełnoprawną fakturę sprzedaży i automatycznie wysłana do KSeF. Podobnie dzieje się w przypadku zatwierdzenia przez kontrahenta wersji roboczej faktury za pomocą specjalnego odnośnika w wiadomości e-mail z fakturą roboczą.

Z poziomu danej zakładki istnieje także możliwość ustawienia filtru KSeF, który pozwala na wyświetlenie dokumentów zgodnie z określonymi kryteriami. Wybór kryteriów pozwala na dokładne filtrowanie dokumentów według następujących kategorii::

 • pusta opcja - w tabeli zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty,
 • wysłane - w tabeli pojawią się jedynie dokumenty, które zostały pomyślnie przetworzone przez KSeF,
 • niewysłane - w tabeli zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, które oczekują na wysyłkę do KSeF,
 • odrzucone - w tabeli pojawią się jedynie dokumenty, które zostały odrzucone przez KSeF z powodu błędu.

KSeF - filtry

Jeśli wysłany dokument zostanie poprawnie przetworzony przez system KSeF i zostanie wygenerowane UPO, to użytkownik będzie mógł pobrać ten dokument z poziomu systemu wFirma. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć odpowiednie dokumenty i wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może łatwo uzyskać potwierdzenie odbioru i przetworzenia swoich dokumentów przez system KSeF.

KSeF - UPO

W zakładce USTAWIENIA użytkownik ma możliwość pobrania masowego UPO dla wszystkich faktur z określonego okresu. Aby skorzystać z tej funkcji, należy przejść do zakładki INNE » WYGENERUJ WYDRUKI. Następnie trzeba zdefiniować zakres dat, wybrać opcję UPO Z KSEF i nacisnąć przycisk GENERUJ, aby rozpocząć pobieranie dokumentów.

KSeF - masowe pobieranie UPO

Jeśli wystąpią problemy techniczne związane z komunikacją z KSeF i nie będzie można zapisać i wysłać faktury, zostanie ona automatycznie zapisana jako wersja robocza, co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem.

KSeF - problem z komunikacją

Analogiczna sytuacja występuje, jeśli system wykryje problem z zapisaniem i wysłaniem faktury automatycznej lub za pośrednictwem integracji e-commerce, zostanie o tym powiadomiony za pomocą e-maila oraz komunikatu wyświetlonego w zakładce USTAWIENIA » BEZPIECZEŃSTWO » WIADOMOŚCI SYSTEMOWE (tylko w przypadku automatycznych faktur).

Modyfikacja wysłanej do KSeF faktury

Możliwość dokonywania zmian w fakturze jest ograniczona po jej wysłaniu do KSeF. Danymi, które można modyfikować są:

 • opis dokumentu,
 • skutek księgowy,
 • szablon wydruku,
 • skutek magazynowy,
 • dekretacja,
 • etykiety,
 • rozliczenie dostawy,
 • stawka ryczałtu,
 • załączniki.

Istnieje także możliwość zmiany oznaczeń JPK lub kodów GTU z poziomu zakładki EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7.

Dodanie NIP kontrahenta na fakturach nieprzetworzonych przez KSeF

Domyślnie faktury, które nie zostały jeszcze przetworzone przez Krajowy System e-Faktur, nie zawierają numeru identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta. Jednakże w systemie wFirma istnieje możliwość wymuszenia wyświetlania NIP-u poprzez przejście do zakładki USTAWIENIA » FAKTURY » SZABLONY » USTAWIENIA SZABLONÓW i zaznaczenie opcji WYMUŚ POKAZYWANIE NIP-U NA FAKTURZE PRZED PRZET. PRZEZ KSEF.

KSeF - dodanie NIP kontrahenta na fakturach nieprzetworzonych przez KSeF

Import faktur zakupowych

System wFirma umożliwia użytkownikowi pobranie faktur zakupowych z Krajowego Systemu e-Faktur. Aby zaimportować dokumenty, należy przejść do zakładki WYDATKI » WERSJE ROBOCZE » IMPORTUJ Z KSEF. Następnie, trzeba wybrać datę początkową, od której system dokona pobrania faktur. Dzięki temu użytkownik ma możliwość łatwego importowania dokumentów bez konieczności wprowadzania ich ręcznie.

KSeF - importowanie faktur zakupu

Po kliknięciu przycisku POBIERZ, system wyświetli okno zawierające listę dokumentów. Zapis tych dokumentów może zostać wykonany pojedynczo lub masowo. Po pobraniu dokumentów, użytkownik może je zaksięgować na dwa sposoby:

 1. zapisując je jako wersje robocze i następnie dokonując ich księgowania poprzez wybranie opcji KSIĘGUJ WERSJE ROBOCZE. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących księgowania wersji roboczych, można skorzystać z instrukcji zawartej w artykule Wersje robocze wydatków - jak wprowadzić w systemie wfirma?,
 2. poprzez wybranie opcji ZAPISZ I ZAKSIĘGUJ. Dzięki temu możliwe jest zapisanie i księgowanie faktur oraz automatyczne przejście do kolejnych dokumentów (jeśli zaznaczona jest większa ilość dokumentów). Warto zauważyć, że dokumenty te początkowo są zapisywane jako wersje robocze, więc jeśli to konieczne, można pominąć ich księgowanie.

KSeF - księgowanie wersji roboczych faktur zakupu

Przy imporcie korekty faktury, konieczne jest najpierw pobranie i zaksięgowanie faktury pierwotnej. Dzięki temu system jest w stanie skojarzyć korektę z danym dokumentem i dokonać jej powiązania. Szczegółowe informacje w tym temacie można znaleźć w artykule: Księgowanie faktury korygującej wydatek.

Import faktur sprzedażowych

Użytkownik korzystający z KSeF ma także opcję importowania faktur sprzedażowych do systemu wFirma dla Biur Rachunkowych. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » WERSJE ROBOCZE » IMPORTUJ Z KSEF.

KSeF - importowanie faktur sprzedaży

Procedura importowania dokumentów jest analogiczna do tej stosowanej w przypadku faktur zakupowych. W pierwszej kolejności należy wybrać datę początkową, od której mają być pobrane dokumenty. Następnie na wyświetlonej liście, należy zaznaczyć odpowiednie dokumenty i skorzystać z jednej z dwóch opcji: ZAPISZ JAKO WERSJĘ ROBOCZĄ lub ZAPISZ I ZAKSIĘGUJ.

KSeF - księgowanie wersji roboczych faktur sprzedaży

Dokumenty, które zostały już zaksięgowane, będą znajdować się w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » ZAKSIĘGOWANE.

Import dokumentów, a powiązywanie produktów magazynowych

Podczas importowania faktur zakupowych, system powiązuje pozycje z dokumentów z produktami znajdującymi się w katalogu produktów w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY lub MAGAZYN » PRODUKTY (jeśli aktywny jest moduł magazynowy). Powiązanie odbywa się po nazwie produktów, więc ważne jest, aby nazewnictwo produktów było ujednolicone.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Księgowość onlone

Księgowość online wFirma

 • Generowanie i wysyłka JPK_VAT
 • Integracja z e-US i e-ZUS
 • Kontrola płatności
 • Automatyczne rozliczanie różnic kursowych
Rozpocznij 30 dni za darmo!
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz