Mały ZUS plus w systemie wFirma dla biur rachunkowych

Od lutego 2020 roku ulgę mały ZUS zastąpiła mały ZUS plus (składki od dochodu). Z opłacania tych składek mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym przychód nieprzekraczający 120 tys. zł. Z ulgi mały ZUS plus można korzystać przez okres 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie obowiązywania ulgi przedsiębiorcy będą opłacać składki ZUS od podstawy ustalonej w oparciu o uzyskany dochód, przy czym składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostanie niezmienna.

Od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r. obowiązywała ulga mały ZUS o czym więcej można przeczytać: Składki od przychodu - wprowadzenie informacji o uldze w systemie
Wszystkie formalności z przejściem na mały ZUS plus można dokonać w systemie wFirma dla biur rachunkowych, dzięki czemu w szybki sposób wyśle się do ZUS deklaracje zgłoszeniowe oraz w odpowiednim miesiącu zostanie automatycznie utworzona deklaracja DRA cz. II lub RCA cz. II.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Osoby, które są uprawnione do małego ZUS muszą w pierwszej kolejności dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZWUA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA. Wyrejestrowania należy dokonać z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia.

Mały ZUS plus - ZWUA

Następnie należy dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA/ZZA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA/ZZA. Rejestracja powinna nastąpić z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 lub 05 92 (gdy przedsiębiorca ma przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy).

Mały ZUS plus - ZUA/ZZA

Ważna jest kolejność przekazywanych zgłoszeń. W pierwszej kolejności należy przekazać deklarację ZUS ZWUA, a następnie ZUS ZUA/ZZA.

Deklaracje zgłoszeniowe można wysłać za pomocą naszego systemu (funkcja WYŚLIJ/EKSPORTUJ), co znacznie ułatwi proces przerejestrowania przedsiębiorcy. Więcej na temat wysyłki deklaracji można przeczytać E-ZUS - deklaracje ZUS w wersji elektronicznej.

Mały ZUS plus - schemat opłacania składek

Schemat ZUS należy zmienić po wygenerowaniu ostatniej deklaracji ZUS DRA z wykazaniem poprzednio obowiązującego  kodu tytułu ubezpieczenia. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i wybrać schemat "Składki od dochodu" lub "Tylko zdrowotne - Składki od dochodu", zmiany zapisać. 

Mały ZUS plus - schemat

Przy schemacie “składki od dochodu” jest automatycznie zaznaczona składka na Fundusz Pracy. Gdy podstawa składek ZUS jest mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (2800 zł w 2021 r.), wówczas przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania tej składki i należy odznaczyć Fundusz Pracy samodzielnie.

Podstawa małego ZUS plus

Po wybraniu schematu "Składki od dochodu" lub "Tylko zdrowotne - Składki od dochodu" w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS pojawi się zakładka PODSTAWA MAŁEGO ZUS. W celu wyliczenia podstawy składek należy przejść do tej zakładki i wybrać opcję DODAJ PODSTAWĘ.

Mały ZUS plus - podstawa

Wyświetli się okno z danymi potrzebnymi do wyliczenia podstawy składek:

  • Podstawa składek w roku - wybiera się rok, w którym składki będą opłacane od ustalonej podstawy (rok bieżący). 
  • Liczba dni działalności - w tym miejscu należy wpisać liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Gdy w trakcie roku nastąpiło np. zawieszenie prowadzenia działalności zgłoszone w CEIDG, to liczbę dni należy wpisać samodzielnie. 
  • Przychód - kwota przychodu podstawia się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie jednak należy ją zweryfikować i  można ją zmienić samodzielnie.
  • Dochód - wysokość jest postawiana automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie. Jeśli kwota faktycznego dochodu jest inna lub przez część roku rozliczenia był prowadzone poza systemem wówczas wyliczoną wartość można zmienić. 

Do dochodu należy doliczyć samodzielnie składki społeczne, jeśli zostały one ujęte w kosztach (poprzez dowód wewnętrzny). W podstawionej kwocie nie jest również doliczona wartość remanentu.

  • Miesiąc uzyskania prawa do opłacania składek od dochodu - należy wskazać miesiąc zgłoszenia do ZUS z kodem 05 90 lub 05 92 lub styczeń jeśli ulga jest kontynuowana w kolejnym roku.

Po uzupełnieniu powyższych rubryk w ostatnim wierszu automatycznie zostanie podana kwota podstawy składek ZUS na dany rok.

Podstawa składek od dochodu nie może być:

  • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (3155,40 zł w 2021 roku)
  • niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia (840 zł w 2021 roku).

Deklaracje rozliczeniowe a mały ZUS plus

Po zmianie schematu składek można wygenerować ZUS DRA START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ. W wygenerowanej deklaracji zostanie wykazany nowy kod tytułu ubezpieczenia oraz podstawa, od której zostaną naliczone składki. Taką deklaracje należy wysłać do ZUS, można to zrobić pomocą naszego systemu (funkcja WYŚLIJ/EKSPORTUJ),

W pierwszej deklaracji ZUS DRA po zgłoszeniu do składek od dochodu (w miesiącu wprowadzonym w polu: "Miesiąc uzyskania prawa do opłacania składek od dochodu"), zostanie automatycznie wygenerowana deklaracja DRA cz. II lub RCA cz.II (jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników). W dodatkowej części zostanie wykazany przychód przedsiębiorcy z roku poprzedniego oraz indywidualna podstawa składek ZUS. W kolejnych miesiącach raporty te nie będą generowane.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska