Zaliczka na podatek dochodowy do 1000 zł

Nasz klient prowadzi małą firmę. W styczniu 2021 roku zaliczka na podatek dochodowy wynosiła 300 zł, w lutym 700 zł. Z prognozy podatku dochodowego wynika, że w przyszłym miesiącu zaliczka wyniesie 300 zł. Czy system wFirma dla Biur rachunkowych jest dostosowany do zmian ustawy o PIT, które przewidują brak konieczności w opłacaniu zaliczek nieprzekraczających 1000 zł?

Aneta, Wrocław

Zaliczka na podatek dochodowy do 1000 zł - regulacje prawne

Zmiany dotyczące obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy polegają na przesunięciu obowiązku opłaty zaliczki na następny okres, a nie na całkowitym zwolnieniu z jej opłacenia. Należy jednak pamiętać, iż jest to prawo podatnika. Nie obowiązek.

Zgodnie zart. 44 ust. 15 i 16 ustawy o PIT:
15. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f-3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.
16. Przepis ust. 15 stosuje się również do podatników, którzy równocześnie z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg.

Na przykładzie - zaliczki na PIT do 1000 zł

W styczniu 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy wynosi 782 zł, natomiast w lutym 450 zł, w marcu 688 zł a w kwietniu 638 zł. W podanej niżej tabeli zostało zobrazowane kiedy nastąpi konieczność opłacenia zaliczki.

Okres Należna zaliczka Zaliczki należne narastająco Zapłacona zaliczka
Różnica między zaliczkami należnymi narastająco a zaliczkami zapłaconymi od początku roku
styczeń 782 zł 782 zł 0 zł 782 zł
luty 450 zł 1232 zł 1232 zł 0 zł
marzec 688 zł 1920 zł 0 zł 688 zł
kwiecień 638 zł 2558 zł 1326 zł 0 zł

W związku z powyższym:

  • w styczniu - wartość zaliczki na podatek dochodowy nie przekroczyła limitu 1000 zł, przedsiębiorca nie ma obowiązku jej zapłaty do urzędu. 
  • w lutym - wartość nieopłaconych w danym roku podatkowym zaliczek przekroczyła limit 1000 zł i wynosi 1232 zł. Dlatego też przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty pełnej kwoty zobowiązania podatkowego do urzędu skarbowego, czyli 1232 zł.

W kolejnych miesiącach przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w momencie gdy różnica wynikająca z należnych zaliczek w danym roku podatkowym pomniejszonych o już opłacone zaliczki przekroczy kwotę limitu 1000 zł. Kontynuując wyliczenia:

  • w marcu - nie wystąpi obowiązek zapłaty zaliczki. 
  • w kwietniu - suma niezapłaconych zaliczek narastająco od początku roku przekroczy kwotę limitu 1000 zł więc przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty pełnej kwoty czyli 1326 zł.

Zaliczki na podatek dochodowy do 1000 zł w systemie wFirma dla Biur rachunkowych

W celu wygenerowania zaliczki na podatek dochodowy w systemie wFirma dla Biur rachunkowych należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Wyliczając zaliczki na podatek dochodowy należy samodzielnie kontrolować moment gdy limit zostanie przekroczony.

W celu ustalenia czy w danym miesiącu przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy należy po wygenerowaniu zaliczki kontrolować wartość podsumowania kolumny POZOSTAŁO.

Zaliczka na podatek dochodowy - wyliczanie w systemie

Jeżeli wartość kolumny nie przekracza kwoty 1000 zł nie ma obowiązku zapłaty zaliczki na PIT. W sytuacji gdy wartość poszczególnych zaliczek nie przekracza kwoty 1000 zł ale ich suma (wykazana w podsumowaniu kolumny) jest większa niż 1000 zł przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty całej wartości nieopłaconych zaliczek.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska