Program do odczytywania faktur w chmurze - OCR dla biur rachunkowych

Dzięki integracji z OCR biura rachunkowe korzystające z sytemu mb24.pl mogą znacznie skrócić proces księgowania wydatków. Program do odczytywania faktur w chmurze automatycznie uzupełnia dane na podstawie załączonego dokumentu, przez co księgowanie staje się o wiele prostsze i szybsze.

Czym jest program do odczytywania faktur?

System OCR (ang. OCR, Optical Character Recognition) jest programem do odczytywania danych ze skanów faktur zakupowych i automatycznego uzupełniania ich w systemie. 

Program do odczytywania faktur w chmurze stanowi integralną część pakietu “Księgowość online”. Opiekun firmy lub szef biura rachunkowego może skorzystać z dwóch dostępnych rodzajów OCR:

 • Automatycznego OCR,
 • Podstawowego OCR.

Proces księgowania wydatków przy użyciu OCR nie jest skomplikowany i składa się z następujących kroków:

 • Automatyczny OCR:
 1. Załączenia faktur kosztowych na dysku Dropbox zintegrowanym z mb24.pl,
 2. Automatycznego utworzenia wersji roboczej wydatku,
 3. Kontroli poprawności odczytanych danych (ewentualnych modyfikacji należy dokonać ręcznie) przez księgową, opiekuna danej firmy lub szefa biura rachunkowego,
 4. Zapisania danych.
 • Podstawowy OCR:
 1. Wykonania skanu lub zdjęcia danej faktury zakupowej (system odczytuje obrazy w formacie PDF, PNG, JPG lub e-faktury) przez przedsiębiorcę lub pracownika biura rachunkowego,
 2. Wprowadzenia pliku do systemu (jeśli skan ma wiele plików można je wprowadzić zbiorczo) przez przedsiębiorcę lub pracownika biura rachunkowego,
 3. Odczytania danych z dokumentów przez system,
 4. Kontroli poprawności odczytanych danych (ewentualnych modyfikacji należy dokonać ręcznie) przez księgową, opiekuna danej firmy lub szefa biura rachunkowego,
 5. Zapisania danych.

Funkcja OCR - odczytywanie faktur w chmurze jest dostępna wyłącznie dla księgowej, opiekuna oraz szefa biura rachunkowego. Przedsiębiorca natomiast może jedynie wprowadzić skany faktur zakupowych do systemu lub zamieszczać je na dysku zintegrowanym z systemem. Po dodaniu skanów faktur zakupowych przez przedsiębiorcę do zakładki CRM » DOKUMENTY zostają one przejęte i zaksięgowane przez pracowników biura rachunkowego. Natomiast dodanie dokumentów do zintegrowanego z systemem dyskiem Dropbox spowoduje automatyczne odczytanie danych i utworzenie wersji roboczych wydatków.
Dzięki systemowi OCR pracownicy biura rachunkowego mogą w łatwy i szybki sposób wprowadzać dużą ilość dokumentów, co znacznie usprawni pracę biura.

Przed rozpoczęciem pracy w OCR należy zapoznać się z: Regulaminem usługi OCR Odczytywanie faktur w chmurze.

Program do odczytywania faktur w chmurze OCR może być wykorzystywany wyłącznie dla faktur kosztowych.

Zalecanymi aplikacjami do robienia zdjęć faktur kosztowych są między innymi: camscanner czy Microsoft Office Lens (program dostępny jest dla androida oraz IOS). Pozwalają one na spłaszczenie obrazu i nałożenie filtru, który pozwoli OCR lepiej odczytać fakturę. Zaleca się również wczytywanie skanów o parametrach 150-200 dpi, w kolorze lub ewentualnie odcieniach szarości (najmniej pożądane są wersje czarno-białe).

Automatyczny OCR 

Dzięki automatycznemu OCR system w tle odczytuje samodzielnie faktury kosztowe tworząc wersje robocze wydatków. Jest to oszczędność czasu w porównaniu do opcji podstawowego odczytywania dokumentów przez OCR ponieważ księgowa, opiekun firmy lub szef biura może w tym samym czasie np. weryfikować poprawność księgowania na innym koncie klienta poprzez moduł sprawdzania podatkowego.

Program do odczytywania faktur w chmurze odczytuje obrazy faktur zakupu wystawionych w języku polskim w formacie PDF, PNG lub JPG.

Jak zintegrować dysk Dropbox?

Aby móc skorzystać z automatycznego odczytywania faktur w pierwszej kolejności należy podpiąć do systemu dysk Dropbox. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » INTEGRACJE » DYSK W CHMURZE » DODAJ FOLDER W CHMURZE » DODAJ FOLDER W DROPBOX i w oknie dodawania folderu w chmurze w podzakładce PODSTAWOWE wprowadzić nazwę folderu w Dropbox z którego pobierane będą dokumenty a następnie zaznaczyć opcję OBSŁUGA AUTOMATYCZNEGO OCR’a.

Program do odczytywania faktur - dropbox

Po zintegrowaniu folderu na Dropbox będzie on widoczny na liście z oznaczeniem dla potrzeb OCR.

Program do odczytywania faktur - dyski w chmurze

Dla każdego klienta należy założyć osobny dysk Dropbox ponieważ jedno konto na Dropbox może zostać podpięte wyłącznie do jednego konta klienta w mb24.pl.

Automatyczne księgowanie wydatków

Po zalogowaniu na konto Dropbox należy dodawać faktury kosztowe do folderu DO ODCZYTU skąd automat będzie importował dokumenty do systemu wfirma.pl i tworzył na ich podstawie wersje robocze wydatków. 

Program do odczytywania faktur - archiwum

Zalecamy dodawanie pojedynczych plików gdzie w każdym będzie znajdować się tylko jedna faktura.

Wersje robocze wydatków utworzone przez automatyczny OCR widoczne są w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » WERSJE ROBOCZE.

Program do odczytywania faktur a wersje robocze

W celu zaksięgowania wersji roboczej wydatku należy zaznaczyć ją na liście i z górnego menu wybrać opcję Księguj wersję roboczą.

Program do odczytywania faktur a dane

Po zaksięgowaniu faktury będzie ona widoczna w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » ZAKSIĘGOWANE oraz zostanie ujęta w rejestrze VAT zakupów oraz w odpowiedniej kolumnie KPiR.

Podstawowy OCR

W programie do odczytywania dokumentów w chmurze istnieje możliwość ręcznego zaczytywania danych przy użyciu OCR na podstawie:

 • pojedynczych wydatków,
 • plików zawierających kilka dokumentów.

System OCR odczytuje obrazy jedynie faktur VAT i bez VAT zakupu w walucie i języku polskim w formacie PDF, PNG i JPG. Program ten nie obsługuje skanów faktur: zagranicznych (w walucie obcej oraz w obcym języku), korekt oraz faktur zaliczkowych.

Masowe odczytywanie dokumentów

Jeżeli plik PDF składa się z kilku faktur można skorzystać z masowego dodawania dokumentów.

W celu zaksięgowania masowo skanów dokumentów należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE i wybrać opcję DODAJ » NA PODSTAWIE PLIKU.

Program do odczytywania faktur - masowe ksiegowanie

W oknie dodawania wydatku na podstawie pliku należy wybrać opcję Wybierz lub Upuść tutaj.

Program do odczytywania faktur - dodaj plik

Jeśli załączony plik PDF posiada więcej niż jedną stronę to pojawi się dodatkowe okno, w którym należy zdefiniować przesłany plik PDF:

 • Każda strona to osobna faktura zakupu,
 • W pliku znajduje się jedna faktura zakupu - wówczas wszystkie strony przesłanego pliku będą traktowane jako jeden dokument,
 • Indywidualny podział na osobne faktury zakupu - dzięki temu można określić, który plik stanowi osobny dokument lub jeśli w pliku znajdują się także dokumenty, które mają kilka stron to można je połączyć w jeden dokument.

Program do odczytywania faktur - zdefiniuj faktury w PDF

Po dostosowaniu plików pojawi się okno dodawania nowego wydatku, którego widok zostanie podzielony na dwie części:

 • w pierwszej części pojawi się standardowy widok dodawania wydatku, który zostanie uzupełniony automatycznie zgodnie ze skanem faktury,
 • w drugim oknie pojawi się podgląd zeskanowanego dokumentu w celu porównania wprowadzonych danych. Skan można przybliżyć lub oddalić dzięki opcji “+” i “-”.

Program do odczytywania faktur a dane

 Przy pierwszym księgowaniu wydatków przez OCR pracownik biura rachunkowego samodzielnie wybiera rodzaj wydatku, jednak wybór ten zostanie przypisany do danego kontrahenta i zapamiętany przez system. Wówczas przy kolejnym odczytywaniu faktury od tego kontrahenta rodzaj wydatku zostanie automatycznie nadany zgodnie z ostatnim wyborem. Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w odpowiedniej ewidencji oraz zostanie pod niego automatycznie podpięty skan dokumentu. 

Funkcja "Pomiń" w przypadku powielonych dokumentów w pliku

Wykorzystując program do odczytywania faktur w chmurze biuro rachunkowe może usprawnić obsługę księgową firmy klienta. Często zdarza się jednak, że klient przesyłając dokumenty powiela je w kilku plikach. W celu uniknięcia podwójnego księgowania tych samych dokumentów, przy próbie zapisu faktury pojawi się dodatkowy komunikat informujący o tym, że faktura o takim numerze została już zaksięgowana. Aby nie przerywać odczytywania faktur z pliku (tracąc tym samym ilość obrazów do przetworzenia o zeskanowane wcześniej dokumenty) można skorzystać z przycisku Pomiń dzięki czemu powielona faktura nie zostanie zaksięgowana ponownie, a system przejdzie do odczytywania kolejnego dokumentu.

Program do odczytywania faktur - pomiń

Księgowanie pojedynczych dokumentów

Jeśli plik z dokumentem posiada tylko jedną stronę lub w pliku znajduje się tylko jedna faktura, która składa się z kilku stron to także należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE i wybrać opcję DODAJ » NA PODSTAWIE PLIKU.

Program do odczytywania faktur - księgowanie

W przypadku gdy faktura składa się z kilku stron należy zdefiniować charakter pliku PDF:

 • Każda strona to osobna faktura zakupu,
 • W pliku znajduje się jedna faktura zakupu - wówczas wszystkie strony przesłanego pliku będą traktowane jako jeden dokument,
 • Indywidualny podział na osobne faktury zakupu - dzięki temu można określić, który plik stanowi osobny dokument lub jeśli w pliku znajdują się także dokumenty, które mają kilka stron to można je połączyć w jeden dokument.

Program do odczytywania faktur - wykryto wiele stron w pliku PDF

Jeśli w pliku znajduje się faktura, która składa się z kilku stron to w celu jej połączenia należy wybrać opcję Indywidualny podział na osobne faktury zakupu, a następnie w oknie Grupowania stron należy kliknąć i przytrzymać jedną stronę faktury i przeciągnąć ją na drugą.

Program do odczytywania faktur - scalanie fakturPo dostosowaniu charakteru faktur pojawi się okno Dodawania nowego wydatku, które także będzie podzielone na część uzupełniania danych oraz na część z widokiem skanu.

Program do odczytywania faktur - jak zaksiegować?

Po zapisaniu wydatki zostaną zaksięgowane w odpowiedniej ewidencji, a do każdego wydatku zostanie automatycznie podpięty skan dokumentu.

Księgowanie wydatków z chmury

W systemie mojebiuro24.pl istnieje również możliwość księgowania faktur, które przedsiębiorca może dodawać bezpośrednio do systemu poprzez dysk Google Drive lub Dropbox. 

W celu integracji dysku Google Drive lub Dropbox z systemem mojebiuro24.pl należy przejść do zakładki CRM » DOKUMENTY » DODAJ DOKUMENT » DODAJ FOLDER W DROPBOX lub DODAJ FOLDER W GOOGLE DRIVE.

Program do odczytywania faktur - dodawanie dysków

Więcej informacji o integracji dyskami można znaleźć w artykule pomocy: Integracja z dyskami Google Drive i Dropbox - dyski w chmurze.

Po integracji z dyskami Google Drive i Dropbox zostanie utworzony w chmurze oraz w systemie mojebiuro24.pl dodatkowy folder. Do utworzonego folderu przedsiębiorca może dodać pliki z zeskanowanymi dokumentami. Wówczas, aby pliki pojawiły się w systemie mojebiuro24.pl należy skorzystać z opcji synchronizacji folderu. W celu synchronizowania folderu w chmurze z systemem mojebiuro24.pl należy przejść do zakładki CRM » DOKUMENTY i na liście kliknąć w nazwę utworzonego folderu a następnie wybrać opcję Synchronizuj folder.

Program do odczytywania faktur - folder w chmurze

Wówczas na liście pojawią się skany z danego folderu, które należy zaznaczyć i wybrać opcję DODAJ DOKUMENT » DODAJ WYDATEK (FAKTURA VAT) lub DODAJ WYDATEK (FAKTURA BEZ VAT).

Program do odczytywania faktur - ksiegowanie

 • Jeśli w przesłanym pliku jest tylko jedna strona faktury to pojawi się od razu okno dodawania wydatku z podziałem na część dodawania wydatku oraz widokiem skanu dokumentu

Program do odczytywania faktur a dane

 • Jeśli w przesłanym pliku jest kilka faktur lub jedna faktura, która ma kilka stron pojawi się okno Wykryto wiele stron w pliku PDF, w którym należy wybrać jedną z opcji:
 • Każda strona to osobna faktura zakupu,
 • W pliku znajduje się jedna faktura zakupu - wówczas wszystkie strony przesłanego pliku będą traktowane jako jeden dokument,
 • Indywidualny podział na osobne faktury zakupu - dzięki temu można określić, który plik stanowi osobny dokument lub jeśli w pliku znajdują się także dokumenty, które mają kilka stron to można je połączyć w jeden dokument.

Program do odczytywania faktur - wykryto wiele stron w pliku PDFPo wybraniu odpowiedniej opcji która określa typ pliku pojawi się okno Dodawania nowego wydatku z podziałem na część dodawania wydatku oraz część z widocznym skanem faktury.

Program do odczytywania faktur a dane
Po zapisaniu wydatku zaksięgowane już dokumenty zostaną:

 • umieszczone w folderze Archiwum (zostanie automatycznie utworzony nowy folder z rokiem, w którym zostanie utworzony także folder z nazwą miesiąca, w którym została zaksięgowana faktura) - opcja domyślnie ustawiona,
 • usunięte z chmury - opcja domyślnie odznaczona,
 • powielone, tzn. utworzy się kopia w chmurze (po zaksięgowaniu wydatku powstanie jego kopia w systemie) - opcja domyślnie ustawiona,
 • pod wprowadzony wydatek zostanie automatycznie podpięty skan jego faktury. 

Księgując faktury dotyczące zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych z wykorzystaniem OCR, oprócz danych z faktury system zaczyta wyłącznie podsumowanie faktury które zostanie ujęte poprzez podzakładkę STAWKI. W sytuacji gdy klient posiada pakiet z magazynem w celu aktualizacji stanów magazynowych należy dodać dokument magzynowy PZ poprzez zakładkę: MAGAZYN » DOKUMENTY » DODAJ » DODAJ DOKUMENT PZ.

Korzyści dla biura rachunkowego w związku ze stosowaniem programu do odczytywania faktur w chmurze 

Program do odczytywania faktur w chmurze ma wiele korzyści dla biura rachunkowego m.in:

 • usprawnia pracę biura,
 • pozwala na szybsze wprowadzenie wydatków klienta np. poprzez masowe odczytywanie faktur,
 • pozwala na sprawniejszą współpracę między klientem a biurem rachunkowym w kwestii dostarczania dokumentów kosztowych,
 • skan dokumentu zostaje automatycznie podpięty pod wydatek, dzięki czemu można z łatwością porównać dane wprowadzone do systemu z dokumentem.
 • brak konieczności weryfikacji czy w przesłanych przez klienta dokumentach znajdują się powielone faktury.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka