Regulamin świadczenia usług SMSinCloud

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z dodatku SMSinCloud do automatycznej wysyłki wiadomości. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin główny.

§ 2. DEFINICJE

Regulamin główny - regulamin dostępny pod adresem
https://pomoc.mb24.pl/-regulamin-swiadczenia-uslug-mojebiuro24-pl

Regulamin - niniejszy regulamin usługi SMSinCloud stanowiący załącznik do Regulaminu głównego.

Serwis - mb24.pl

Usługobiorca - Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystający z serwisu mb24.pl na podstawie Regulaminu głównego.

Usługodawca - Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wins.pl

SMSinCloud - dodatek dostępny dla Usługobiorców, umożliwiający automatyczną wysyłkę wiadomości sms zgodnie z zakresem i warunkami opisanymi w § 5 Regulaminu. Nazywany również “Dodatkiem”, “Funkcją” lub “Usługą”.

Podwykonawcy usługi - podmioty udostępniające bramki sms za pomocą, których Usługodawca świadczy usługę.

Awaria systemu - nieprawidłowe działanie systemu wywołane czynnikami leżącymi po stronie Usługodawcy lub Podwykonawców usługi.

Wiadomość sms - wiadomość tekstowa, wysyłana na numery komórkowe polskich operatorów GSM, nadana za pomocą usługi SMSinCloud nazywana również “Wiadomością” lub “Sms”. Jeden Sms składa się ze 160 znaków lub 70 znaków - w przypadku wystąpienia chociaż jednego znaku specjalnego (polskie znaki uważane są za znaki specjalne). Maksymalna długość wiadomości wynosi 1530 znaków (lub 670 ze znakami specjalnymi) i jest wysyłana jako 6 połączonych SMS-ów odejmowanych od paczki.

Znaki specjalne - znaki nie zawarte w poniższej liście:

@ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å _ ^ { } [ ~ ] | Æ æ ß É ! " # ¤ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ä Ö Ñ Ü § ¿ a – z ä ö ñ ü à oraz spacja i enter, gdzie znaki ^ { } [ ] ~ | € oraz enter liczone są jak 2 znaki;

Paczka sms - ilość smsów, które Usługobiorca może wykorzystać w ramach dodatku. Ilość przysługujących Usługobiorcy Paczek sms definiowana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej liczby w zakładce USTAWIENIA » MOJ PAKIET » ZOBACZ DODATKI » SMSinCloud. Jedna Paczka sms zawiera 50 Wiadomości sms. Usługobiorca może wykupić dostęp do wielokrotności tej liczby poprzez zwiększenie liczby przysługujących Paczek.

Kontrahenci Usługobiorcy - kontrahenci zdefiniowani przez Usługobiorcę w zakładce CRM » DODAJ KONTRAHENTA

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

1. Łączne spełnienie następujących warunków:

  • Akceptacja Regulaminu głównego wraz z załącznikami
  • wykup dodatku SMSinCloud

oznacza zawarcie umowy świadczenia usługi SMSinCloud.

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z DODATKU SMSinCloud

1. Korzystanie z funkcji SMSinCloud wymaga wcześniejszego zweryfikowania firmy zgodnie z instrukcją weryfikacji.

2. Aby korzystać z funkcji SMSinCloud konieczne jest wykupienie dodatku zgodnie z cennikiem widocznym na koncie użytkownika w zakładce USTAWIENIA » MOJ PAKIET » ZOBACZ DODATKI » SMSinCloud.

3. Dodatek SMSinCloud rozliczany jest w okresach 30 dniowych. Sms-y niewykorzystane w ramach danego miesiąca, nie przechodzą na kolejny miesiąc.

4. Cena Paczki sms określona jest w USTAWIENIA » MOJ PAKIET » ZOBACZ DODATKI » SMSinCloud i dotyczy wybranej przez Usługobiorcę liczby Paczek.


§ 5. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Wraz z wykupem dodatku SMSinCloud usługobiorca otrzymuje paczkę smsów do automatycznej wysyłki smsów z systemu mb24.pl, do kontrahentów Usługobiorcy.

2. Usługobiorca korzysta z paczki smsów poprzez zlecanie wysyłki smsów korzystając wyłącznie z szablonów zdefiniowanych w systemie.

3. Usługobiorca nie ma możliwości modyfikowania szablonów ani wprowadzania własnych treści wiadomości.

4. Dokonanie wyboru określonego szablonu oraz określenie odbiorców powoduje uzupełnienie treści smsów o dane pobrane z konta Usługobiorcy.

5. Szablony uzupełniane są o pobierane bezpośrednio z konta Usługobiorcy, informacje takie jak: numer faktury, nazwa firmy, numer rachunku bankowego.

6. Ostateczna liczba znaków a tym samym liczba wykorzystanych smsów zależna jest od liczby znaków pobranych z systemu.

7. Szacunkowa liczba znaków (nie uwzględnia liczby znaków pobieranych z konta Usługobiorcy) wykorzystywana w danym szablonie podana jest przy każdym szablonie w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » POWIADOMIENIA » SMS » SZABLONY

8. Sms-y wysyłane są z systemu pomiędzy godziną 8.00 a 20.00. Wiadomości zlecone do wysyłki po godzinie 20.00 zostaną wysłane po godzinie 8.00 dnia następnego po dniu, w którym zlecono wysyłkę.

§ 6. OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zapewnia możliwość wysyłania smsów do kontarhentów Usługobiorcy, będących abonentami ruchomej, publicznej sieci telefonicznej na terenie Polski, jeżeli nie będą istniały żadne prawne lub techniczne ograniczenia lub możliwość wysyłania wiadomości sms nie zostanie ograniczona przez działanie siły wyższej.

2. Sms-y mogą zostać wysłane do kontrahentów wprowadzonych i zdefiniowanych w zakładce CRM » KONTRAHENCI.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości sms oraz sam fakt przesłania wiadomości sms względem osób, do których Usługobiorca kieruje te wiadomości.

4. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że wiadomości sms będą wysyłane przez Usługobiorcę wyłącznie do tych osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie im takich wiadomości lub do których Usługobiorca posiada inną podstawę prawną do wysyłania wiadomości.

5. W przypadku podniesienia przez osobę, do której Usługobiorca kierował wiadomość sms względem Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń związanych z faktem Wysyłania wiadomości sms lub jej treścią. Usługobiorca zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za szkody związane z powyższymi roszczeniami, zobowiązuje się wstąpić do stosownych postępowań, a jeśli nie będzie to możliwe - przystąpić do nich po stronie Usługodawcy oraz pokryć wszelkie koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z powyższymi roszczeniami.

6. W przypadku wszczęcia wobec Usługodawcy postępowania przez organ administracji publicznej w związku z wysyłaniem sms przez Usługobiorcę z wykorzystaniem usługi SMSinCloud z naruszeniem niniejszego regulaminu lub regulaminu głównego, Usługobiorca zobowiązuje się zwrócić Usługodawcy wszelkie koszty poniesione w związku z powyższymi roszczeniami.

7. Usługodawca zastrzega, że w przypadku prac konserwacyjnych prowadzonych po stronie usługodawcy lub po stronie Podwykonawców usługi, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w korzystaniu z usług. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o terminie i przewidywanym czasie trwania prac za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie użytkownika.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą Umową Powierzenia Przetwarzania.

2. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe przekazywane w treści wiadomości są Podwykonawcy usługi. Podwykonawcy usługi przetwarzają dane osobowe zgodnie z poniższymi politykami prywatności:

https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf
https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci

§ 8. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy mb24.pl. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie użytkownika.

2. Odmowa zaakceptowania zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi SMSinCloud

3. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie usługi SMSinCloud jeżeli jej dalsze świadczenie stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka