Regulamin zamieszczania wizytówek w serwisie mojebiuro24.pl

§ 1

 1. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki zamieszczania oferty biura rachunkowego zwanego dalej Biurem, Usługobiorcą za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej mojebiuro24.pl, zwanej dalej Systemem mojebiuro24.pl, Serwisem.
 2. Użyte w regulaminie definicje oznaczają:
  1. Serwis - nowoczesne narzędzia informatyczne udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej mojebiuro24.pl;
  2. Wizytówka - oferta biura rachunkowego zamieszczana na stronie internetowej Serwisu;
  3. Usługodawca - Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 60 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wins.pl;
  4. Usługobiorca (Biuro) - klient Serwisu, który zawarł umowę zgodnie z § 4 Regulaminu Świadczenia Usług mojebiuro24.pl.

§ 2

 1. Warunkiem udostępnienia możliwości zamieszczenia wizytówki w Serwisie jest:
  1. zawarcie umowy zgodnie z § 4 Regulaminu Świadczenia Usług mojebiuro24.pl,
  2. posiadanie wykupionych aktywnych kont klientów Biura, w liczbie nie mniej niż 5,
  3. zamieszczenie aktywnego linka do strony głównej Serwisu mojebiuro24.pl na stronie intrenetowej Biura,
  4. akceptacja Regulaminu.

§ 3

 1. Biuro, którego wizytówka zamieszczona jest w Serwisie zobowiązuje się w okresie tym zachować zasady etyki w biznesie i nie prowadzić działalności o chrakterze nieuczciwej konkurencji w stosunku do innych Biur współpracujących z Serwisem.

 2. Za działalność nieuczciwej konkurencji uważa się przede wszystkim stosowanie nienaturalnie zaniżonych cen.

§ 4

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści wizytówek o charakterze bezprawnym, w szczególności:

  • wulgaryzmów
  • obraźliwych sformułowań
  • treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
  • treści naruszających dobra osobiste osób trzecich
 1. Jeżeli treść wizytówki stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Biuro udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Usługobiorca zamieszcza wizytówkę w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§ 5

 1. Naruszenie § 3 lub § 4 niniejszego Regulaminu skutkuje usunięciem wizytówki z Serwisu bez uprzedzenia Biura.

 2. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści wizytówek zamieszczanych w Serwisie jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdej wizytówki bez podania przyczyny.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska