Autorskie 50% koszty uzyskania przychodu

Podwyższone koszty uzyskania przychodów stosowane są zwykle, gdy w ramach zawartej umowy, wykonawca lub zleceniobiorca przenosi na zleceniodawcę lub zamawiającego prawa autorskie. Łączne, 50% koszty uzyskania przychodu, w roku podatkowym nie mogą przekraczać kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej czyli 85 528 zł. System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia rozliczenie umów cywilnoprawnych z zastosowaniem takich kosztów, co więcej oprogramowanie kontroluje kiedy zostanie przekroczony limit. Użytkownik nie musi się przejmować pilnowaniem tych ograniczeń.

Do łącznej kwoty 85 528 zł, tak jak zostało to określone powyżej, w przypadku kosztów autorskich stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu. Po przekroczeniu rocznego limitu następuje konieczność zaprzestania ich stosowania, a co za tym idzie, obliczania podatku dochodowego wg. skali podatkowej bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. 

W systemie istnieje jedynie możliwość rozliczenia umów cywilnoprawnych z przekazaniem praw autorskich. Opcja ta jest niedostępna dla umowy o pracę.

Wprowadzenie umowy z autorskimi kosztami uzyskania przychodu

Po wprowadzeniu do systemu pracownika, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO/UMOWA ZLECENIE. W wygenerowanym oknie, po wprowadzeniu podstawowych parametrów umowy, w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, w podzakładce PODATEK DOCHODOWY, konieczne jest zaznaczenie opcji “prawa autorskie”.

50% koszty uzyskania przychodu - zakładka podatek dochodowy

Po zaznaczeniu w.w. opcji, użytkownik będzie miał możliwość bezpośrednio z tego poziomu wprowadzić dodatkowe zapisy odnoszące się do przeniesienia praw autorskich na zleceniodawcę lub zamawiającego prawa autorskie, które zostaną automatycznie uwzględnione w treści umowy cywilnoprawnej. Pole to może zostać również puste. Zapisujemy zmiany.

50% koszty uzyskania przychodu - treść przeniesienia praw

Wystawiony rachunek będzie uwzględniał 50% koszty uzyskania przychodów, aż do momentu gdy roczny limit zostanie przekroczony. Po przekroczeniu limitu podstawa opodatkowania będzie obliczana bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

50% koszty uzyskania przychodu w wyliczeniach

W sytuacji, gdy wykonawca lub zleceniobiorca korzystał już w danym roku z rozliczenia z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów u innych płatników, w systemie można wprowadzić wysokość autorskich kosztów uzyskania przychodów zastosowanych dla poprzedniego zatrudnienia w danym roku.

50% koszty uzyskania przychodu a koszty autorskie stosowane u innych płatników

Podczas generowania umowy z zaznaczeniem opcji “prawa autorskie” - pojawi się możliwość dodania odliczonych w danym roku kosztów w pozycji “Autorskie koszty uzyskania przychodu stosowane u innych płatników”. Funkcja ta pozwoli unikać korekt podatku w późniejszym okresie, jeśli okaże się że pracownik już wykorzystał cały przysługujący mu limit.

50% koszty uzyskania przychodu - dodawanie kosztów z innych zatrudnień

Wprowadzony limit obowiązuje od daty podanej przy dodawaniu wartości kosztów uzyskania przychodów do końca roku. Kwota kosztów będzie miała zastosowanie dla rachunków wypłaconych po podanej dacie w tej pozycji. Należy zapisać wprowadzone zmiany.

Po dodanej w ten sposób informacji o zastosowanych już w danym roku autorskich kosztach w momencie przekroczenia progu 85 528 zł, podstawa opodatkowania będzie obliczana bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

Oprogramowanie wFirma dla biur rachunkowych pilnuje rocznego ograniczenia 50% kosztów uzyskania przychodów. Dzięki tej intuicyjnej funkcji rozliczanie umów z przeniesieniem praw autorskich będzie nadzwyczaj proste.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz