Rozliczenie cudzoziemca nierezydenta

System wFirma dla biur rachunkowych daje możliwość rozliczania nierezydentów podatkowych, którzy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%. Dotyczy to głównie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Poniżej przedstawiamy jak przeprowadzić rozliczenie cudzoziemca w systemie.

Dodanie pracownika w systemie

Cudzoziemca można wprowadzić w systemie poprzez KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA. W zakładce Podstawowe informacje wystarczy uzupełnić imię, nazwisko oraz płeć danej osoby.

Rozliczenie cudzoziemca - dodawanie do systemu

W zakładce Szczegółowe informacje podać należy obowiązkowo:

 • obywatelstwo (domyślnie system uzupełnia jako polskie), 
 • datę urodzenia,
 • miejsce urodzenia, 
 • w jakim kraju wydano paszport,
 • seria i nr paszportu.

Te informacje są niezbędne do prawidłowego wyplenienia deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS.

Rozliczenie cudzoziemca - szczegółowe informacje

W następnej zakładce podaje się adresy pracownika. W sytuacji, gdy posiada on adres zagraniczny najpierw należy zmienić kraj, a potem uzupełnić właściwe pola. Tu podczas podawania kodu pocztowego można wpisać kod bez znaku myślnika "-".

Rozliczenie cudzoziemca dane adresowe

Ostatni krok to uzupełnienie danych na cele ubezpieczeniowe i podatkowe: 

 • identyfikator ZUS - identyfikator z jakiem pracownik zostanie/został zgłoszony do ZUS;
 • identyfikator podatkowy - cudzoziemców rezydentów rozlicza się co do zasady na podstawie numeru PESEL.  Brak takiego identyfikatora może przynieść problemy przy rozliczeniu rocznym, dlatego warto postarać się o jego wydanie;
 • certyfikat rezydencji - wskazanie czy pracownik posiada taki dokument czy nie. Od tego zależy późniejsze rozliczenie (wybór NIE powoduje objęcie pracownika 20% podatkiem zryczałtowanym, wybór TAK sprawi, ze taka osoba będzie rozliczana jak rezydent podatkowy);
 • oddział NFZ - oddział NFZ wybiera się województwo wg miejsca zamieszkania;
 • urząd skarbowy - tu wskazuje się właściwy na cele rozliczania podatku dochodowego US. Powinien być zgodny z adresem zamieszkania lub urząd zajmujący się rozliczeniem obcokrajowców na danym terenie;
 • uprawnienia do emerytury, renty i stopień niepełnosprawności - tu wskazuje się czy pracownik posiada stopień niepełnosprawności oraz czy ma prawo do emerytury lub renty.

Rozliczenie cudzoziemca - certyfikat rezydencji

Rozliczenie cudzoziemca zatrudnionego na podstawie stosunku pracy

W przypadku obcokrajowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stosuje się rozliczenia na takiej samej zasadzie jak dla obywateli Polski. Przy tworzeniu PIT-11 należy jednak oznaczyć odpowiedni rodzaj obowiązku podatkowego w części C tego zeznania.

Rozliczenie cudzoziemca zatrudnionego na umowę o pracę

W razie błędnego oznaczenia rodzaju obowiązku podatkowego wystarczy zmodyfikować PIT-11 , a deklaracja otworzy się w trybie edycji.

Obcokrajowiec zatrudniony na umowę zlecenie lub umowę o dzieło 

Rozliczenie cudzoziemca nierezydenta zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej wygląda następująco: 

 • przy dodawaniu umowy zlecenie poprzez KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE lub w KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWA ZLECENIE, po otwarciu się okna w zakładce Podatek dochodowy w części Zryczałtowany podatek wybrać z listy “20% (obcokrajowiec nierezydent)”,

Rozliczenie cudzoziemca umowa zlecenie

 • przy umowie o dzieło postąpić należy analogicznie KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O DZIEŁO lub w KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWA O DZIEŁO, w zakładce Podatek dochodowy w części Zryczałtowany podatek wybrać “20% (obcokrajowiec nierezydent)”,

Rozliczenie cudzoziemca umowa o dzieło

- w tej sytuacji przy rozliczaniu wynagrodzenia na podstawie rachunku będzie naliczony zryczałtowany podatek wg stawki 20%.

Wyliczenie zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy

Po rozliczeniu rachunku konieczne jest wyliczenie zaliczki okresowej od wypłaconych wynagrodzeń poprzez START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK » ZALICZKA NA PIT-8AR.

Rozliczenie cudzoziemca w systemie

Dodawanie IFT-1/IFT-1R

Wynagrodzenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym obcokrajowców powinny być rozliczone w deklaracji IFT-1/IFT-1R. Zeznanie to można wygenerować poprzez KADRY » DEKLARACJE » DODAJ » INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU NIEREZYDENTA (IFT 1 / IFT 1R).

Rozliczenie cudzoziemca - deklaracje podatkowe

Deklarację można wygenerować dla jednego pracownika lub masowo dla wszystkich nierezydentów.

Rozliczenie cudzoziemca - generowanie deklaracji masowo dla wszystkich nierezydentów

Następnie użytkownik wskazuje czy chce wygenerować deklarację IFT-1 czy może IFT-1R.

Rozliczenie cudzoziemca jak wybrać IFT 1 a IFT 1R?

Po wyborze odpowiedniej i zatwierdzeniu poprzez ZAPISZ, zostanie dodana deklaracja. Dochody oraz należny podatek zostanie wykazany w części D.10.

Rozliczenie cudzoziemca w deklaracji IFT 1 / IFT 1R pole D.10

Roczna zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym

Zaliczki za obcokrajowców nierezydentów wyliczane w systemie wykazać należy w deklaracji rocznej PIT-8AR, którą można dodać w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU (PIT-8AR).

Rozliczenie cudzoziemca - deklaracje roczne

Zryczałtowane zaliczki należne za pracowników zostaną wykazane w części C w wierszu 1. Należności osób zagranicznych, wymienione w art. 29 ustawy.

Rozliczenie cudzoziemca w PIT-8AR

Użytkownik może w prosty sposób wysłać utworzone deklaracje bezpośrednio do urzędu skarbowego dzięki integracji z bramkami MF. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: E-deklaracje - wysyłka elektroniczna deklaracji

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz