Rozliczenie osób współpracujących w systemie wFirma dla biur rachunkowych

Osoba współpracująca z właścicielem firmy ma obowiązek opłacania składek ZUS. Aby członek rodziny mógł pomagać w prowadzeniu firmy w ramach stosunku pracy lub bezumownie musi prowadzić z właścicielem firmy wspólne gospodarstwo domowe. W systemie wFirma dla biur rachunkowych przewidziano opcję, która pozwala na rozliczenie osób współpracujących, które pomagają przedsiębiorcy bezumownie. Dzięki tej funkcji deklaracje do ZUS generowane są z poprawnymi składkami i odpowiednim kodem, co usprawnia pracę i jest dużym ułatwieniem.

Wprowadzenie osoby współpracującej do systemu

Aby dodać osobę współpracującą do systemu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE » DODAJ OSOBĘ WSPÓŁPRACUJĄCĄ.

Rozliczenie osób współpracujących w ustawieniach

Otworzy się okno, dzięki któremu będzie możliwe wprowadzenie danych osoby współpracującej. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki wówczas pojawi się tu pole “OSOBA POWIĄZANA Z” i  służy do wyboru wspólnika, z którym ma być powiązana osoba współpracująca.

Rozliczenie osób współpracujących w spółce

Po zapisaniu wprowadzonych informacji, otworzy się okno, w którym należy wpisać okres rozpoczęcia współpracy. Jeśli data końcowa nie jest znana, to jest możliwość wprowadzenia jej po zakończeniu współpracy. W następnym wierszu konieczne jest wybranie odpowiedniego  schematu  opłacania składek.

Rozliczenie osób współpracujących - określenie schematu ZUS

Z preferencyjnych składek ZUS nie mogą korzystać osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Gdy osoba współpracująca świadczy prac bezumownie wówczas pole "zatrudnienie na podstawie umowy o pracę" powinno zostać odznaczone.

Aby zmienić okres współpracy lub wprowadzić datę końcową, czy zmienić schemat opłacania składek, należy kliknąć na wprowadzoną datę okresu współpracy i w otwartym oknie Okres współpracy wybrać funkcje “MODYFIKUJ”.

Rozliczenie osób współpracujących - zmiana schematu ZUS

Zgłoszenie osoby współpracującej do ubezpieczeń

Wprowadzoną osobę do systemu należy zgłosić do ubezpieczeń na druku ZUS ZZA czyli ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne lub ZUS ZZA tylko ubezpieczenia zdrowotne. Aby utworzyć dokument zgłoszenia należy przejść do zakładki START » ZUS » ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA lub odpowiednio ZUS ZZA.

Rozliczenie osób współpracujących deklaracje zgłoszeniowe

Osoba, która jest członkiem rodziny właściciela firmy, pomaga jako osoba współpracująca  oraz pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie rodzinnym, powinna być zgłoszona do ZUS-u z kodem 05 11 x x. Czas przekazania deklaracji zgłoszeniowej do ZUS trwa 7 dni od powstania obowiązku do ubezpieczenia. Co istotne deklaracje te można przekazać d ZUS bezpośrednio z systemu i nie ma konieczności z korzystania z dodatkowych programów o czym więcej: E-deklaracje - wysyłka elektroniczna deklaracji.

Osoba współpracująca na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

Rozliczenia składek za osobę współpracującą, świadczącą pracę bezumownie w systemie dokonuje się na deklaracji rozliczeniowej przedsiębiorcy tworzonej w systemie w zakładce START » ZUS » ROZLICZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJĘ.

W przypadku, gdy osoba współpracująca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, wykazywana jest na raporcie imiennym ZUS RCA, automatycznie tworzonym i dołączanym do ZUS DRA. W sytuacji, gdy osoba współpracująca podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu to zostanie wykazana w raporcie imiennym ZUS RZA. Oba te raporty tworzą się automatycznie, na podstawie okresów współpracy wprowadzonych w systemie, podczas generowania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w systemie. Jeżeli okres współpracy wynosi niepełny miesiąc to system automatycznie, proporcjonalnie obliczy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wszystkie składki za osobę współpracującą opłaca płatnik składek.

Rozliczenie osób współpracujących w DRA

Gdy składki ZUS za dany miesiąc zostaną opłacone, wygenerowaną deklaracje należy rozliczyć. W tym celu należy zaznaczyć deklaracje i wybrać z górnego Menu opcję “ROZLICZ” wprowadzając datę płatności składek. Dzięki temu składki ZUS za właściciela i osobę współpracującą będą uwzględnione przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Opłacone składki na FP będą automatycznie zaksięgowane w KPiR.

Zakończenie współpracy i wyrejestrowanie z ZUS

Aby zakończyć współpracę z osobą współpracującą należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PANEL » PODATKI » ZUS i w części, która dotyczy osób współpracujących, po kliknięciu na okresu współpracy, w otwartym oknie Okresu współpracy modyfikujemy okres wprowadzając datę końcową współpracy. W oknie “Modyfikowanie okresu współpracy” należy wprowadzić datę zakończenia współpracy i kliknąć “Zapisz”.

Po zakończeniu współpracy z osobą współpracującą należy wyrejestrować ja z ubezpieczeń społecznych na druku zgłoszeniowy ZUS ZWUA. W tym celu należy przejść do zakładki  START » ZUS » ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA. Otwarte zostanie okno, w którym system automatycznie wprowadzi datę wyrejestrowania osoby współpracującej poprzez wprowadzenie wcześniej ustawionej daty zakończenia współpracy.

Dokument należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni od daty zakończenia współpracy.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska