Składki od przychodu - wprowadzenie informacji o uldze w systemie

Od 2019 obowiązywała nowa ulga tzw. składki od przychodu. Nowe przepisy dały możliwość przedsiębiorcom, którzy uzyskują niewielkie przychody, aby ustalili oni indywidualną podstawę, od której będą naliczane składki społeczne (emerytalno-rentowe). Podstawa składki zdrowotnej pozostaje niezmienna. Aby opłacać składki od przychodu należy dokonać kilku formalności. Ze składek od przychodu można korzystać także w styczniu 2020 roku. Natomiast od lutego 2020 r. ulga ta została zastąpiona tzw. składkami od dochodu.

Od lutego 2020 obowiązuje nowa ulga Mały ZUS plus - składki od dochodu!

Składki od przychodu a deklaracje zgłoszeniowe

W pierwszym kroku należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZWUA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZWUA. Wyrejestrowania należy dokonać z kodem, jaki obowiązywał przedsiębiorcę do tej pory.

Składki od przychodu - wyrejestrowanie

Następnie należy zgłosić się do ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZUA/ZZA z poziomu zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZUA/ZZA. Zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92 - jeśli przedsiębiorca ma przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Składki od przychodu - zgłoszenie

Deklaracje zgłoszeniowe  należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. Ważna jest kolejność przekazania deklaracji do ZUS - najpierw wyrejestrowanie (ZUS ZWUA), a następnie zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA/ZZA).

Schemat ZUS - Mały ZUS

Schemat składek w systemie należy zmienić po wygenerowaniu ostatniej deklaracji ZUS DRA z wykazaniem poprzedniego schematu składek, W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i w wybrać schemat składek MAŁY ZUS lub TYLKO ZDROWOTNA - MAŁY ZUS.

Ze schematu  MAŁY ZUS lub TYLKO ZDROWOTNA - MAŁY ZUS można korzystać w okresie od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku!

 

Składki od przychodu - schemat składek

Dla schematu Składki od przychodu automatycznie jest zaznaczone jest naliczanie Funduszu Pracy. Jednak gdy podstawa składek ZUS będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (w 2019 r - 2 250 zł, w 2020 - 2 600 zł) to przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania tych składek i wówczas należy odznaczyć ten fundusz.

Podstawa składek od przychodu

Po wybraniu schematu MAŁY ZUS lub TYLKO ZDROWOTNA - MAŁY ZUS pojawi się zakładka "Podstawy składek od przychodu". W której po kliknięciu na na "Dodaj podstawę" pojawi się okno z danymi potrzebnymi do wyliczenia podstawy składek.

Składki od przychodu - dodawanie podstawy

  • Liczba dni działalności - w tym punkcie system automatycznie wpisze liczbę dni i pomniejszy ją w sytuacji gdy rozpoczęcie działalności nastąpiło w trakcie roku, a poprawna  data ta została wprowadzona: USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE » Data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

    Liczbę dni należy wpisać samodzielnie gdy w trakcie roku nastąpiło zawieszenie prowadzenia działalności zgłoszone w CEIDG (w systemie nie wprowadza się informacji o zawieszeniu działalności).

  • Przychód - podstawiany jest automatycznie na podstawie danych z systemu jednak gdy kwota jest inna można ją zmienić samodzielnie.

    Ze składek od przychodu mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, których przychód w roku poprzednim nie przekracza 30-krotności wynagrodzenia minimalnego (za 2018 rok wynosi 63 000 zł, a za 2019 r. 67 500 zł.). Należy jednak pamiętać że jeżeli przedsiębiorca w roku poprzednim prowadził działalność tylko przez część roku, wówczas limit 30 - krotności jest proporcjonalnie zmniejszany.

  • Miesiąc uzyskania prawa do opłacania składek od przychodu - wskazuje się tu miesiąc zgłoszenia z kodem 05 90 lub 05 92. Korzystając z tego schematu w kolejnym roku jako miesiąc uzyskania prawa do opłacania składek od przychodu należy podać styczeń.

Składki od przychodu - podstawa składek

DRA cz. II oraz RCA cz. II

Po zapisaniu nowego schematu składek będzie można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ

W deklaracji zostanie wskazany nowy kod tytułu ubezpieczenia (05 90 lub 05 92), a składki zostaną obliczone od nowej podstawy. Dodatkowo jako załącznik do pierwszej deklaracji DRA po zgłoszeniu do składek od przychodu, zostanie wygenerowana deklaracja DRA cz. II lub jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników będzie to raport RCA cz.II. Wykazuje się w nich przychód za rok poprzedni niezbędny do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.  Jednak w związku ze zmianą formularzy ZUS od lutego 2020 niemożliwe jest przekazanie deklaracji DRA wraz z DRA cz II dotyczące składek od przychodu z okresu styczeń 2019-styczeń 2020. Deklaracje te można sporządzić jedynie na cele rozliczeniowe.

Korzystając z systemu wFirma dla biur rachunkowych pozwala w bardzo szybki sposób ustalić prawidłową wysokość podstawy składek od przychodu.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka