Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie mojebiuro24.pl

Jednym ze środków ochrony danych osobowych jest kontrola upoważnień do przetwarzania danych. Nie każde bowiem stanowisko w firmie wymaga dostępu do danych osobowych. Stąd istnieje konieczność monitorowania dostępu do danych. Wykonuje się to dzięki wydawaniu upoważnień do przetwarzania danych w celu i zakresie zgodnym ze stanowiskiem i funkcjami jakie wykonuje dany pracownik. Sprawdź jak wygenerować upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie wfirma.pl!

Szablony dokumentów w systemie mojebiuro24.pl

W zakładce USTAWIENIA » INNE » WYDRUKI » SZABLONY DOKUMENTÓW » DODAJ SZABLON DOKUMENTU istnieje możliwość utworzenia własnego szablonu dokumentu np. dotyczącego właśnie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie wFirma

Aktywne pola w szablonie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników biur rachunkowych

Po kliknięciu DODAJ SZABLON DOKUMENTU należy wskazać w polu:

Nazwa: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Nagłówek: Nagłówek z logo i danymi firmy

oraz zaznaczyć okienka:

 • formularz

 • Pracownicy

 • Umowy pracowników

 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - szablony dokumentów

Podczas dodawania szablonu klikając na POLE Z DANYMI » KADRY » IMIĘ, a następnie DODAJ POLE » KADRY » NAZWISKO automatycznie na wydrukach szablonów będą pojawiać się dane zaznaczonej w systemie osoby. Tak samo można postąpić przy polu STANOWISKO.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - pola z danymi do szablonu

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie mojebiuro24.pl - wzór

Przykładowy wzór upoważnienia jaki można zastosować dodając szablon w systemie wfirma.pl.

Następnie należy przejść do zakładki EDYTOR SZABLONU, gdzie należy wprowadzić treść upoważnień np.:

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Upoważniam Pana/Panią

....................................................................................

do przetwarzania danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku:

w zakresie:

 •  ....................................................................................

   

 • ....................................................................................

   

 • ....................................................................................

   

(zakres upoważnienia: wskazanie kategorii danych, które może przetwarzać określona w upoważnieniu osoba, lub rodzaj czynności/operacji, jakich może dokonywać na danych osobowych)

 1. Identyfikator pracownika 

....................................................................................

 1. Okres obowiązywania:

Upoważnienie wygasa z chwilą rozwiązania umowy o pracę lub zmiany stanowiska pracy.

Wystawił:

 ....................................................................................

(data i podpis administratora/osoby reprezentującej administratora)

 

OŚWIADCZENIE

1. Zostałam/em przeszkolona/ny w zakresie ochrony danych osobowych i znane są mi procedury i zasady postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w firmie.

2. Zobowiązuję się do:

 • zachowania ich w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o ich zabezpieczeniach z którymi zetknęłam się/ zetknąłem się w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych, zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak i również po ustaniu zatrudnienia

 • chronić dane osobowe przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych, zabezpieczać je przed zniszczeniem i nielegalnym ujawnieniem. 

Przyjął:

(data i podpis osoby upoważnionej)

Zakres przetwarzania danych

Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych można ustalić na sztywno tworząc szablony do danego stanowiska lub pozostawić do wprowadzania w trybie edycji dla każdego z upoważnień. Zakres bowiem powinien być ścisły i mieć związek z faktycznie potrzebnymi danymi do pracy na danym stanowisku. Zbyt szerokie upoważniania godzą bowiem w zasadę minimalizacji jaka przyświeca RODO.

Wydruk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Po dodaniu Szablonu dokumentu będzie możliwy wydruk upoważnień zarówno z poziomu zakładki KADRY » UMOWY zaznaczając umowę, której upoważnienie dotyczy DRUKUJ » UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Jak też z poziomu: KADRY » PRACOWNICY zaznaczając umowę, której upoważnienie dotyczy DRUKUJ » UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przed wygenerowaniem wydruku możliwa jest edycja.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz