Zeznania roczne właściciela - jak sporządzić?

Zeznania roczne z działalności gospodarczej  

Aby wygenerować zeznania roczne z działalności klientów należy wejść na konto poszczególnego klienta, a następnie przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ. System umożliwia przygotowanie zeznań rocznych dla różnych form opodatkowania a mianowicie:

 • Roczną deklarację podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
 • Roczną deklarację liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
 • Roczną deklarację zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

Zeznania roczne - jednoosobowa działalność gospdodarcza

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki, generując zeznanie roczne, system automatycznie dokona podziału na poszczególnych wspólników.

Zeznania roczne wspólników

Po wybraniu rodzaju deklaracji pojawi się okno w którym należy wybrać:

 • ROK, za który deklaracja ma zostać wygenerowania,
 • CEL ZŁOŻENIA.

Zeznania roczne w systemie

Ważne!
Roczną deklarację PIT-36 należy złożyć w US do 30 kwietnia za rok poprzedni.
Roczną deklarację PIT 36L należy złożyć w US do 30 kwietnia za rok poprzedni.
Roczną deklarację PIT 28 należy złożyć w US do końca lutego za rok poprzedni.

PIT-36 - zeznanie roczne przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa)

W oknie DODAWANIE DEKLARACJI PIT 36 zostaną uzupełnione automatycznie przez system pozycje dotyczące podsumowania osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów w ciągu roku. Dodatkowo system oblicza osiągnięty dochód z danego roku podatkowego.

Zeznania roczne - podsumowania osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów

W kolejnym oknie, wyświetli się informacja o odliczonych składkach ZUS (pod warunkiem, że zostały rozliczone w systemie) oraz o zaliczkach na podatek dochodowy. Opiekun może również w tym miejscu ręcznie wprowadzić informację o zapłaconych składkach podlegających odliczeniu oraz o zaliczkach na podatek dochodowy.

Zeznania roczne w systemie

W następnym oknie należy określić SPOSÓB OPODATKOWANIA:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy,
 • wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zeznania roczne w systemie mojebiuro24.pl

Przy opodatkowaniu wspólnym z małżonkiem należy podać identyfikator małżonka w formie NIP lub PESEL.

Zeznania roczne w systemie

W oknie tym można również oznaczyć załączniki, które zostaną automatycznie dodane do zeznania rocznego. Sposób opodatkowania wspólnie z małżonkiem pozwala na dodanie załączników małżonka.

PIT-36L - zeznanie roczne przy opodatkowaniu podatkiem liniowym

W oknie DODAWANIE DEKLARACJI PIT 36L zostaną uzupełnione automatycznie przez system pozycje dotyczące podsumowania osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów w ciągu roku. Dodatkowo system oblicza osiągnięty dochód z danego roku podatkowego.

Zeznania roczne - Dodawanie deklaracji PIT 36L

W kolejnym oknie, wyświetli się informacja o odliczonych składkach ZUS (pod warunkiem, że zostały rozliczone w systemie) oraz o zaliczkach na podatek dochodowy. Opiekun może również w tym miejscu ręcznie wprowadzić informację o zapłaconych składkach podlegających odliczeniu oraz o zaliczkach na podatek dochodowy.

Zeznania roczne - odliczone składki społeczne i zdrowotne w zeznaniu PIT-36L

W oknie tym można również oznaczyć załączniki, które zostaną automatycznie dodane do zeznania rocznego.

Zeznania roczne - załączniki

PIT-28 - zeznanie roczne na ryczałcie

W oknie DODAWANIE DEKLARACJI PIT 28 zostaną uzupełnione automatycznie przez system pozycje dotyczące podsumowania osiągniętych przychodów według stawki ryczałtu.

Zeznania roczne - dodawanie deklaracji PIT 28

W kolejnym oknie, wyświetli się informacja o odliczonych składkach ZUS (pod warunkiem, że zostały rozliczone w systemie) oraz o zaliczkach na podatek dochodowy. Opiekun może również w tym miejscu ręcznie wprowadzić informację o zapłaconych składkach podlegających odliczeniu oraz o zaliczkach na podatek dochodowy.


Zeznania roczne - załącznik PIT/O

Zaliczki na podatek dochodowy opłacone po 20 stycznia następnego roku

Jeżeli zaliczki na podatek dochodowy zostały zapłacone po 20 stycznia następnego roku nie będą one uwzględnione w wygenerowanym zeznaniu rocznym. Należy jednak wprowadzić je podczas generowania zeznania rocznego w kolumnie ZAPŁ. PO 2020-01-20 (w przypadku zeznania rocznego za 2019 rok), ponieważ system automatycznie pomniejszy kwotę podatku wynikającą z deklaracji o wartość zapłaconych zaliczek i wyświetli komunikat o faktycznej kwocie jaka podlega wpłacie do urzędu.

Zeznania roczne a zaliczki wpłacone po 20 stycznia

Jeżeli po uwzględnieniu zaliczek zapłaconych po terminie podatnikowi przysługuje zwrot podatku system również poinformuje o tym fakcie wyświetlając komunikat.

Zeznania roczne a nadpłata podatku

System nie pozwoli na wygenerowanie zeznania rocznego jeżeli po pojawieniu się komunikatu nie zostanie zaznaczone okienko OZNACZ JAKO PRZECZYTANE.

Odliczenie straty z działalności w zeznaniu rocznym

Po wprowadzeniu do systemu informacji o stracie z lat ubiegłych zostanie ona automatycznie przeniesiona do zeznania rocznego. Użytkownik ma również możliwość wprowadzenia straty z lat ubiegłych jaką chce odliczyć w zeznaniu rocznym ręcznie bezpośrednio podczas generowania zeznania. W tym celu należy uzupełnić źródło straty oraz wprowadzić kwotę podlegającą odliczeniu.

Zeznania roczne w systemie

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Rozliczając się na zasadach ogólnych, podczas generowania zeznania rocznego PIT 36, podatnik ma możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Po wybraniu sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem automatycznie zaznaczą się odpowiednie okienka w pozycji 6 deklaracji oraz aktywują się pola dotyczące danych małżonka znajdujące się w dalszej części zeznania.

Zeznania roczne w systemie

Wysyłka zeznania rocznego do urzędu skarbowego

Wysyłki zeznania rocznego można dokonać tylko bezpośrednio z konta klienta z zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć deklarację na liście i z paska menu wybrać funkcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Zeznania roczne - opcja wyślij do urzędu

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy zeznaniu rocznym pojawi się zielona koperta.

Zeznania roczne - zielona koperta

Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

 • dana deklaracja w formacie XML,
 • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
 • wizualizacja UPO, którą należy podpiąć pod wydrukowaną deklarację.

Zeznania roczne - pobierz UPO

Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Jeśli deklaracja została opłacona należy na koncie klienta odnotować ten fakt.

W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE następnie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację i z menu górnego należy wybrać ROZLICZ, w wygenerowanym oknie należy uzupełnić datę zapłaty oraz kwotę uiszczonej opłaty.

Zeznania roczne - rozlicz

Informacja o aktualności deklaracji

Jeżeli użytkownik zaksięguje, dokona modyfikacji lub usunie transakcję która będzie miała wpływ na wysokość podatku dochodowego wykazanego w wygenerowanym zeznaniu rocznym, w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, w wierszu deklaracji, w kolumnie TYP pojawi się ikona informująca o nieaktualności deklaracji.

Zeznania roczne w systemie

Jeżeli deklaracja nie została jeszcze wysłana należy usunąć ją poprzez zaznaczenie deklaracji na liście i wybór z górnego paska menu opcji USUŃ. W kolejnym kroku należy ponownie wygenerować zeznanie roczne. W sytuacji gdy deklaracja została wysłana do urzędu, konieczne może okazać się sporządzenie korekty zeznania rocznego.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska