Zwolnienie z PIT osób młodych w systemie wFirma dla biur rachunkowych

System wFirma.pl dla biur rachunkowych umożliwia oznaczenie zwolnienia z opłacania podatku dochodowego osób spełniających warunki do korzystania z programu bez PIT dla młodych. Ulga ta została wdrożona w związku z wejściem w życie od 1 sierpnia 2019 roku nowych przepisów. Dzięki funkcjom w systemie użytkownik nie musi pilnować ukończenia przez pracownika 26 r.ż., ani przekroczenia limitu zwolnienie. System wFirma dla biur rachunkowych ułatwia ten proces wyliczania wynagrodzenia

Więcej informacji na temat programu bez PIT dla młodych można znaleźć w artykule: Kiedy stosować zwolnienie z PIT dla młodych

Kiedy można zastosować zwolnienie z PIT

Zwolnieniem zostały objęte osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Co więcej ulga dla młodych może być stosowana tylko wobec pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub ze zleceniobiorcami.

Przychody takich osób nie mogą przekroczyć limitu 85 528,00 zł w ciągu roku (od przychodów przekraczających wskazaną kwotę zostanie pobrany podatek). Przy czym limit w 2019 roku stanowiła kwota obliczona w proporcji 5/12 rocznego ograniczenia i wynosiła 35 636,67 zł.

Nie każdy rodzaj przychodu należny pracownikowi, który spełnia przytoczone warunki jest zwolniony z opodatkowania. Nowe przepisy wskazują, że podatek powinien zostać pobrany od zasiłków, odpraw i odszkodowań.

Umowa o pracę - zwolnienie z PIT

Zatrudniając nową osobę którą obejmuje ulga należy w systemie oznaczyć zwolnienie z PIT w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ. Po otwarciu się okna dialogowego, w zakładce PODATEK DOCHODOWY w module Zwolnienie PIT (dla młodych) można wybrać opcję:

  • Automatycznie - przy osobach do 26 roku życia podatek nie zostanie naliczany. Po ukończeniu 26 lat zostanie on automatycznie wyliczony na listach płac.
  • TAK - podatek nie zostanie naliczony.
  • NIE - podatek zostanie naliczony (zaznacza się ją w sytuacji gdy pracownik złoży oświadczenie, w którym prosi o naliczanie podatku).

Zwolnienie z PIT w umowie o pracę

Jeżeli pracownik, którego umowa jest już wprowadzona do systemu chce aby naliczać mu podatek, wówczas trzeba dodać dla niego aneks poprzez KADRY » UMOWY wybranie umowy i kliknięcie na DODAJ » ANEKS. Datą rozpoczęcia obowiązywania zmian w systemie będzie co do zasady dzień, od którego pracownik chce skorzystać ze zwolnienia. Datą zakończenia będzie data wskazana w umowie jako termin zakończenia obowiązywania umowy. W zakładce PODATEK DOCHODOWY należy wybrać opcję NIE w części Zwolnienie PIT (dla młodych). W następnym kroku trzeba zapisać zmiany.

Po dokonaniu powyżej opisanych czynności podczas generowania listy płac od wynagrodzenia brutto zostanie potrącony podatek dochodowy.

Umowy zlecenie - zwolnienie z PIT 

Po nawiązaniu współpracy z nowym zleceniobiorcą zwolnienie z PIT również określa się przy dodawaniu umowy zlecenia w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE. Po otwarciu się okna, w zakładce PODATEK DOCHODOWY w części Zwolnienie PIT (dla młodych) można wybrać z listy rozwijanej:

  • Automatycznie - wówczas przy osobach do 26 roku życia podatek nie zostanie naliczany, automatycznie po ukończeniu 26 lat zostanie on automatycznie wyliczony.
  • TAK - podatek nie zostanie wyliczony.
  • NIE - podatek będzie naliczony.

Zwolnienie z PIT w umowie zlecenie

Jeśli zleceniobiorca którego umowa jest już wprowadzona do systemu chce aby naliczany został podatek, wówczas trzeba wprowadzić aneks do takiej umowy w KADRY » UMOWY » zaznaczenie umowy » DODAJ » ANEKS. Datą rozpoczęcia obowiązywania zmian będzie co do zasady dzień, wskazany przez zleceniobiorcę jako początek obowiązywania ulgi. Datą zakończenia będzie data zakończenia umowy. W zakładce PODATEK DOCHODOWY należy wybrać przy zwolnieniu z PIT NIE  W następnym kroku należy zapisać zmiany.

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności wygenerowany rachunek dla zleceniobiorcy nie będzie już uwzględniał zaliczki na podatek dochodowy.

Opodatkowany dodatek dla pracownika

Ważne, aby pamiętać że nowe przepisy nie obejmują Ulgą każdego rodzaju przychodu. Część przychodów nadal pozostaje opodatkowana. Chcąc dodać pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę dodatek nie objęty Ulgą należy przejść do zakładki  KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » INNY DODATEK WYŁĄCZONY ZE ZWOLNIENIA DLA MŁODYCH.

Zwolnienie z PIT a dodatki

W generowanej liście płac wynagrodzenie objęte Ulgą nie będzie podlegało opodatkowaniu, natomiast podatek zostanie naliczony od samego dodatku.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz