Regulamin usługi OCR Odczytywanie faktur w chmurze

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z funkcji Odczytywania faktur w chmurze.

 2. Użytkownikiem jest korzystający z serwisu mojebiuro24.pl na zasadach regulaminu głównego.

 3. Administrator serwisu mojebiuro24.pl: Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771,

 4. Dostawcą oprogramowania obsługującego funkcję OCR Odczytywania faktur i administratorem serwera Scanye zintegrowanego z serwisem mojebiuro24.pl jest: Scanye spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, Spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613375, NIP: 527-276-72-50.

§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJI ODCZYTYWANIA FAKTUR W CHMURZE

 1. Aby korzystać z funkcji OCR Odczytywania faktur w chmurze konieczne jest wykupienie dodatku: instrukcja wykupu dodatku zgodnie z cennikiem widocznym na koncie użytkownika w zakładce USTAWIENIA >> MÓJ PAKIET >> ZOBACZ DODATKI.

 2. Wykup dodatku Odczytywania faktur w chmurze rozliczany jest w okresach 30 dniowych. Niewykorzystane faktury w ramach zakupionego dodatku nie przechodzą na kolejny miesiąc.

 3. Zweryfikowane przez Administratora biura rachunkowe mogą skorzystać z testowej oferty 50 szt skanów za darmo, do wykorzystania przez dwa lata od momentu uruchomienia, na zasadach ustalonych z Administratorem. 

§ 3. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 1. Wykonanie przez dostawcę oprogramowania funkcji OCR Odczytywania faktur w chmurze skutkuje zwróceniem zestawu danych z przesłanych faktur w formacie JSON, umożliwiając ich bezpośrednie zaksięgowanie, archiwizację lub przygotowanie płatności.

 2. Do zestawu danych mogą należeć: numer faktury, data wystawienia, data sprzedaży lub zakończenia świadczenia usług lub data dostawy, termin płatności, NIP wystawcy faktury, NIP odbiorcy faktury, nazwa wystawcy faktury, nazwa odbiorcy faktury, adres wystawcy faktury, adres odbiorcy faktury, suma do zapłaty, kwota netto, stawka VAT, kwota VAT wg stawki VAT, kwota brutto wg stawki VAT, suma netto; suma VAT, suma brutto, waluta, numer rachunku bankowego odbiorcy płatności.

 3. Faktury przesyłane mogą być jako skany, zdjęcia lub dokumenty w pojedynczych plikach (jedna faktura na jeden plik) w formacie .PDF, .jpg lub .png. W przypadku skanów minimalna rozdzielczość przetwarzanych dokumentów to 200 dpi. Zdjęcie musi zawierać wyłącznie przetwarzany dokument oraz dane dokumentu muszą być wyraźnie widoczne i czytelne dla ludzkiego oka.

 4. Obowiązkiem Użytkownika jest weryfikacja danych, powstałych po przetworzeniu i analizie dokumentu, pod kątem ich zgodności z dokumentem. W przypadku wykrycia niezgodności użytkownik powinien dokonać korekty tych danych we własnym zakresie.

 5. Administrator serwera Scanye stale poprawia jakość odczytu przetwarzanych dokumentów i dba o wysoką jakość zwracanych danych, przy czym Web INnovative Software Sp. z o.o. oraz Scanye nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność zwróconych danych.

 6. Web Innovative Software Sp. z o.o. oraz Scanye nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania przez Użytkownika danych powstałych po przetworzeniu i analizie dokumentów z naruszeniem postanowień ust. 4.

§ 4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW

 1. W celu prawidłowego wykonania usługi Użytkownik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 2. Podane przez Użytkowników dane osobowe przetwarzane są przez administratora mojebiuro24.pl oraz serwera scanye zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności funkcji OCR Odczytywanie faktur w chmurze.

 3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Scanye określają Zasady przetwarzania danych osobowych.

 4. Scanye zapewnia, że przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Scanye zapewnia bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

§ 5. ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu.  Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej serwisu mojebiuro24.pl.

 2. Odmowa zaakceptowania zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie funkcji OCR odczytywanie faktur w chmurze.

 3. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie funkcji OCR Odczytywania faktur, jeżeli jej dalsze świadczenie stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka