Generowanie dokumentu ZUS Z-3b w systemie

Przedsiębiorca, który zgłoszony jest do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz regularnie opłaca tą składkę, za okres niezdolności do pracy ma prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS. W celu otrzymania zasiłku chorobowego przedsiębiorca musi przekazać do ZUS oryginał zwolnienia lekarskiego oraz wypełnione zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b. Zaświadczenie to przekazuje się do ZUS-u za przedsiębiorców oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Formularz ten składa się w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego i ich wysokości. Zaświadczenie należy przekazać do ZUS-u wraz z drukiem zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA) w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Generowanie dokumentu ZUS - Z-3b 

Formularza ZUS Z-3b można wygenerować w systemie w zakładce START » ZUS » DRUKI Z-3B I Z-15A/B» DODAJ ZAŚWIADCZENIE.

Pojawi się się okno dodawania zaświadczenia, w którym należy wybrać osobę, która przebywała na zwolnieniu chorobowym. Z listy będzie można wybrać przedsiębiorcę lub osobę współpracującą, jeśli taka jest wprowadzona do systemu.

ZUS Z-3b - jak wygenerować?

Dane identyfikacyjne i adresowe płatnika składek

Na pierwszej stronie w części I DANE PŁATNIKA SKŁADEK dane uzupełniają się automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych w zakładce USTAWIENIA.

Z-3b - dane płatnika składek

Dane identyfikacyjne i adresowe ubezpieczonego

W części II znajdują się DANE OSOBY UBEZPIECZONEJ, czyli osoby wybranej przy generowaniu formularza. Zaczytywane są bezpośrednio z ustawień.

Z-3b - dane osoby ubezpieczonej

Wybór świadczenia

W części III należy zaznaczyć odpowiednie pole, w zależności od tego o jakiego rodzaju świadczenie stara się ubezpieczony. Jeśli przedsiębiorca stara się o ZASIŁEK CHOROBOWY lub ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, obowiązkowe będzie podanie okresu zwolnienia lekarskiego (na podstawie zwolnienia lekarskiego) oraz jeżeli się zna wówczas należy wpisać nr i serii dokumentu ZUS ZLA lub oznaczenie, że zostało wystawione elektronicznie.

Z-3b - rodzaj zasiłku

W przypadku zasiłku opiekuńczego konieczne jest złożenie dodatkowo druku Z-15a lub Z-15b.

Informacje o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym

W części IV w pkt 1 znajduje się informacja o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym, którym podlega ubezpieczony. Informacje w tej części również wypełnione są na podstawie ustawień wprowadzonych w systemie w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

Manualne wprowadzanie zmian dotyczących podleganiu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, które nie będą zgodne ze zgłoszeniem w ZUS-ie, mogą wpłynąć na przyznanie prawa do świadczenia, o które ubiega się płatnik.

Punkt 2 należy wypełnić tylko w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała na skutek:

  • choroby zawodowej,
  • wypadku przy pracy,
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Z-3b - informacje o ubezpieczonym

Rachunek bankowy

W części V należy podać numer rachunku bankowego, na który ubezpieczony chce otrzymać zasiłek. Jeśli numer konta nie zostanie podany, przyznany zasiłek zostanie przekazany za pomocą przekazu pocztowego.

Tak wygenerowane zaświadczenie należy wydrukować i po złożeniu podpisu przekazać do ZUS-u osobiście lub wysłać pocztą wraz z oryginałem zwolnienia lekarskiego.

Z-3b - rachunek bankowy

Wysyłka formularza Z-3b do ZUS

Dokumentu ZUS Z-3b nie można wysłać drogą elektroniczną z bezpośrednio z systemu, bowiem ZUS nie daje takiej możliwości zewnętrznym systemom księgowym. Druk ten można po dodaniu w systemie:

  • wydrukować, poprzez zaznaczenie wpisu i wybór DRUKUJ i wysłać w wersji papierowej do ZUS,
  • eksportować do pliku poprzez zaznaczenie wpisu i wybór EKSPORTUJ FORMULARZE ZUS, a następnie zaimportować ten plik do systemu ZUS. Pełną instrukcję eksportu można znaleźć w opracowaniu: Eksport zaświadczeń Z-3, Z-3a i Z-3b i ich wysyłka z PUE

Z-3b - eksport do PUE

Zaświadczenie Z-3b jest bardzo proste w wypełnieniu. Warto je złożyć jak najszybciej, aby przedsiębiorca nie musiał oczekiwać na wypłatę świadczenia i mógł opłacić niższe składki.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn