Faktura korygująca pozycje faktury - wystawianie dokumentu

Faktura korygująca pozycje faktury wystawiana jest zarówno przez czynnych podatników VAT, jak również zwolnionych w sytuacji gdy została stwierdzona pomyłka lub zaistniało inne zdarzenie zmieniające dane np. cenę sprzedaży lub ilość towaru, jakie powinny znaleźć się na fakturze pierwotnej.

Faktura korygująca - czynny podatnik VAT

Fakturę korygującą pozycje faktury przez czynnego podatnika VAT można wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ poprzez oznaczenie wybranej faktury i skorzystanie z funkcji MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY znajdującej się na menu głównym.

Faktura korygująca - skorygowanie pozycji faktury

W pozycjach faktury należy podawać wartości, które powinny być na prawidłowej fakturze. System sam przeliczy różnicę.

Faktura korygująca - wystaw

Dodatkowo, w polu UZASADNIENIE KOREKTY należy podać powód wystawienia faktury korygującej.

Tak wystawiona korekta zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży (w dacie potwierdzenia) oraz w Księdze Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w dacie wystawienia korekty).

Wystawiona faktura korygująca pozycje faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy fakturze pierwotnej pojawi się ikona Faktura korygująca - ikona informująca o wystawionej korekcie.

Uwaga! W sytuacji gdy faktura korygująca została wystawiona z powodu błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki należy cofnąć się do okresu w którym została wystawiona faktura pierwotna, o czym więcej w artykule: Księgowanie korekty wystawionej z powodu błędu rachunkowego

Faktura korygująca - podatnik zwolniony z VAT (nievatowiec)

Fakturę korygującą pozycje faktury przez podatnika zwolnionego VAT należy wystawić poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie po zaznaczeniu faktury na liście z górnego paska menu należy wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca - skorygowanie pozycji faktury bez VAT

W polu UZASADNIENIE KOREKTY należy podać powód sporządzenia faktury korygującej.

Tak wystawiona korekta zostanie ujęta w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w dacie wystawienia korekty).

Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy błędnej fakturze sprzedaży pojawi się ikona Faktura korygująca - ikona informująca o wystawionej korekcie.

Faktura korygująca - ikona korekty

Faktura korygującą pozycje faktury wystawia się celem skorygowania wartości oraz ilości.

Faktura korygująca bez określonej daty odbioru korekty

Niekiedy zdarza się, że w trakcie wystawiania korekty nie jest nam znana data potwierdzenia odbioru przez odbiorcę. Związku z czym ważne jest aby prawidłowo oznaczyć to w systemie. Wówczas w trakcie wystawiania faktury korygującej w polu DATA POTWIERDZENIA należy oznaczyć pozycję BRAK.

Faktura korygująca - nieznana data potwierdzenia odbioru korekty

Oznaczenie tej funkcji spowoduje, że wystawiona faktura nie zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży, a jedynie w KPIR.

Następnie, gdy będzie znana data potwierdzenia odbioru korekty należy zaznaczyć fakturę na liście i z górnego paska menu wybrać opcję ROZLICZ » UDOKUMENTOWANO KOREKTĘ.

Faktura korygująca - potwierdzono odbiór korekty

Wówczas, we wprowadzonej w powyższy sposób dacie odbioru, faktura korygująca zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży i tym samym ujęta w deklaracji VAT.

Jak wystawić fakturę korygującą pozycje faktury i zmienić stan towarów na magazynie?

W sytuacji, gdy użytkownik poprzez wystawienie faktury korygującej chce wpłynąć na ilość towarów znajdujących się na stanie magazynowym musi pamiętać, by w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY.

Faktura korygująca - zmiana stanu magazynu

W przypadku zwrotu towarów w polu ILOŚĆ należy wprowadzić ilość sprzedanego produktu po korekcie, np. liczbę sztuk, która została faktycznie sprzedana (jeśli towar jest zwracany w całości w polu ILOŚĆ należy wpisać 0). Jeżeli natomiast korekta dotyczy zmiany ceny produktów wówczas przy wystawianiu faktury korygującej ilość produktu pozostaje bez zmian. Natomiast w polach CENA NETTO, STAWKA, RABAT, CENA BRUTTO należy wprowadzić wartości po korekcie.

Jeżeli do zwracanych produktów zostały przypisane daty ważności dodatkowo konieczne będzie określenie do jakiej partii powinny one zostać przywrócone z uwzględnieniem dat ich ważności. Wówczas po zapisaniu faktury korygującej pojawi się okno przypisania partii, gdzie należy wpisać właściwą ilość zwracanego produktu w polu PRZYWRACANA ILOŚĆ biorąc pod uwagę partie z właściwą datą ważności wskazaną w kolumnie DATA WAŻNOŚCI PARTII. Kolumna MAKSYMALNA ILOŚĆ informuje o maksymalnej ilości produktu jaka w ramach danej partii może zostać przywrócona na magazyn.Faktura korygująca - daty ważności

W ten sposób produkty zostaną przywrócone na stan magazynu do partii, z których zostały pierwotnie zdjęte biorąc pod uwagę daty ważności. Więcej na temat dat ważności w systemie w artykule: Daty ważności produktów w magazynie.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz