Deklaracja VIU DO - jak wygenerować w systemie?

1 lipca 2021 roku procedura VAT MOSS dotycząca sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju Unii Europejskiej w zakresie usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych (zwane również usługami TBE) została rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów tzw. WSTO tworząc procedurę unijną VAT OSS.

Termin na złożenie deklaracji VIU DO upływa ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, którego deklaracja dotyczy (nawet jeśli dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny od pracy bądź święto).

Jak wygenerować deklarację VIU DO?

W celu wygenerowania deklaracji VIU DO należy dostosować w pierwszej kolejności ustawienia danego klienta biura rachunkowego poprzez USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT zaznaczając opcję:

  • PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS, jeśli klient biura świadczy wyłącznie usługi na rzecz osób prywatnych z innych krajów Unii Europejskiej,

  • PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS oraz ZAGRANICZNA SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA, jeśli klient biura świadczy usługi oraz dokonuje sprzedaży towarów na rzecz osób prywatnych z innych krajów Unii Europejskiej a faktury za te towary wystawiane są w systemie wFirma.

Opcja ZAGRANICZNA SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA aktywna jest, jeśli klient posiada wykupiony dodatek Integrator e-commerce. Należy mieć na uwadze, że dodatek wykupuje samodzielnie klient biura rachunkowego za co otrzymuje osobną fakturę. 

deklaracja viu do

Po dostosowaniu ustawień, aby wygenerować deklarację VIU DO, należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VIU DO.

deklaracja viu do

W oknie generowania deklaracji VIU DO należy podać okres, za który składana jest deklaracja oraz cel jej złożenia.

Wersja robocza deklaracji

Deklarację VIU DO można złożyć w urzędzie w formie wersji roboczej w celu zweryfikowania poprawności danych, wówczas przy generowaniu deklaracji jako cel złożenia należy wybrać opcję WERSJA ROBOCZA DEKLARACJI.

deklaracja viu do

Wersję roboczą deklaracji VIU DO można złożyć, jeśli nie ma się poprawności, co do poprawności sporządzonej deklaracji, wówczas dzięki wysyłce wersji roboczej klient otrzyma informację zwrotną z urzędu skarbowego o poprawności złożonej deklaracji. Wysyłka wersji roboczej jest natomiast przywilejem, a nie obowiązkiem.

Wygenerowana wersja robocza zostanie oznaczona w systemie jako WERSJA ROBOCZA, w celu jej wysłania należy wybrać opcję WYŚLIJ/ EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

deklaracja viu do

Należy mieć jednak na uwadze, że wersja robocza deklaracji nie jest jednoznaczna z dopełnieniem terminu i ostatecznym złożeniem deklaracji, bowiem po otrzymaniu informacji, że wersja robocza deklaracji jest wolna od błędów należy złożyć deklarację właściwą w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wybierając jako cel złożenia ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Złożenie deklaracji właściwej

W celu złożenia deklaracji właściwej VIU DO należy jako cel złożenia wybrać opcję ZŁOŻENIE DEKLARACJI

deklaracja viu do

Po kliknięciu ZAPISZ pojawi się kolejne okno, w którym znajdują się dane dotyczące sprzedaży w procedurze OSS (na podstawie wystawianych w systemie faktur przez klienta). 

Informacje w zakresie świadczenia usług i dostawy towarów

Jeśli klient biura rachunkowego posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce a za wykonywane usługi i dostawę towarów w procedurze VAT OSS wystawia faktury w systemie wFirma, to dane w zakresie sprzedaży zostaną automatycznie ujęte przy generowaniu deklaracji.

Dodatkowo w zakładce ŚWIADCZENIE USŁUG oraz DOSTAWA TOWARÓW jest możliwość ręcznego dodawania sprzedaży wybierając NOWY WIERSZ.

deklaracja viu do

Jeśli klient biura rachunkowego nie wystawia faktur sprzedaży w procedurze VAT OSS w systemie, wówczas dane dotyczące sprzedaży należy wprowadzić ręczne w oknie generowania deklaracji kraj, stawkę podatku VAT oraz podstawę opodatkowania zgodnie z dokonaną sprzedażą.
Powyższa sytuacja dotyczy również sytuacji, w której klient biura rachunkowego świadczy usługi lub dokonuje dostawy towarów z siedziby działalności za granicą należy zaznaczyć opcję ŚWIADCZENIE USŁUG Z SIEDZIBY ZA GRANICĄ w zakładce Świadczenie usług lub DOSTAWA TOWARÓW Z SIEDZIBY ZA GRANICĄ w zakładce Dostawa towarów wprowadzając ręcznie kraj, stawkę podatku VAT oraz podstawę opodatkowania zgodnie z dokonaną sprzedażą.

Korekty sprzedaży w procedurze OSS

W przypadku korekt faktur sprzedaży wystawionych w procedurze VAT OSS poprzez poprzez PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » faktura pierwotna » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY lub bezpośrednim wpisem w EWIDENCJE » REJ. SPRZEDAŻY OSS, które dotyczą okresu pierwotnego i powinna być do niego cofnięta należy w trakcie generowania deklaracji VIU-DO usunąć wpis z podzakładki ŚWIADCZENIE USŁUG lub DOSTAWA TOWARÓW w zależności od rodzaju dokonanej sprzedaży i przepisać go do podzakładki KOREKTY.

deklaracja viu do

W podzakładce POZOSTAŁE INFORMACJE należy podać datę wypełnienia deklaracji oraz termin rozpoczęcia i zakończenia okresu świadczenia usług/ dostawy towarów, jeżeli za ten sam okres rozliczeniowy składanych jest kilka deklaracji VAT, w różnych państwach należących do UE.

deklaracja viu do

Aby przejść dalej należy wybrać opcję ZAPISZ. Deklaracja VIU DO pojawi się w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT

Wysyłka deklaracji VIU DO 

W celu złożenia deklaracji VIU DO w urzędzie skarbowym należy zaznaczyć deklarację wybierając z górnego paska akcji opcję WYŚLIJ/ EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

deklaracja viu do

Wysyłka za pośrednictwem systemu możliwa jest przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego biura rachunkowego.

Aby jednak wysyłka deklaracji VIU DO w imieniu klienta biura rachunkowego była możliwa, klient zobowiązany jest złożyć w urzędzie pełnomocnictwo UPL-1 oraz PPS-1 oraz uregulować z tego tytułu opłatę skarbową - koszt opłaty skarbowej jest kosztem klienta a nie była rachunkowego, które w jego imieniu będzie składać deklaracje.

Deklaracje VIU D w procedurze VAT MOSS

Za pośrednictwem ścieżki PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VIU DO jest również możliwość wygenerowania deklaracji VIU D lub jej korekty za okres do II kwartału 2021 roku i okresów wcześniejszych, jeśli klient biura dokonywał sprzedaży w procedurze MOSS.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka