Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika

Kwota rocznego ograniczenia w 2021 roku to kwota 157 770 zł, a roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może jej przekroczyć. Kwota rocznego ograniczenia to trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Ograniczenie to stosuje się w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom zarówno obowiązkowo jak i dobrowolnie. Jej przekroczenie powoduje, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przestają być obliczane i przekazywane do ZUS.

Należy pamiętać, że gdy pracownik posiada również dodatkową umowę zawartą z innym podmiotem, z tytułu której opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, to należy pilnować, aby nie przekroczyć kwoty limitu z obu umów.

System wFirma dla biur rachunkowych posiada funkcję, która pozwala w bardzo wygodny sposób pilnować przekroczenia rocznej podstawy składek. Pozwala to na oszczędzenie czasu, ale także na niepopełnianie błędów.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przy dodawaniu umowy o pracę

Podczas dodawania umowy lub aneksu: KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ można wprowadzić dodatkowe wynagrodzenie pracownika, które otrzymał lub nadal otrzymuje i podlegają one oskładkowaniu.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w umowie

W przypadku, gdy pracownik jest już zatrudniony i uzyskuje przychody z tytułu innej umowy, informację o podstawie uzyskiwanej z innego tytułu można wprowadzić modyfikując umowę/aneks.  W zakładce KADRY » UMOWY należy zaznaczyć odpowiednią umowę, a następnie wybrać Modyfikuj. W przypadku, gdy do umowy jest utworzony aneks, wówczas nie ma możliwości modyfikacji pierwotnej umowy, w związku z czym należy zmodyfikować aneks.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - modyfikowanie

W oknie Dodawanie nowej umowy lub Modyfikowania umowy w zakładce ZUS należy zaznaczyć opcję Informacja o rocznej podstawie wymiaru składek od początku roku, a następnie wybrać DODAJ. W kolejnym kroku w oknie Podstawa wymiary składek z innych zatrudnień, będzie można wprowadzić dane dotyczące podstawy wymiaru składek z innych zatrudnień.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - szczegóły

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dodawanie

 

Ważne jest, aby dodatkowe podstawy wymiaru składek wprowadzać chronologicznie, by system poprawnie ustalił moment przekroczenia rocznego ograniczenia.  W systemie po przekroczeniu limitu pokazuje się okno, w którym należy wybrać kto przekazał informację o przekroczeniu (ubezpieczony, płatnik, ZUS).

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lista płac i deklaracje rozliczeniowe

Po osiągnięciu limitu 30-krotności podstawy, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie będą naliczane, czyli nie będą wykazywane w listach płac oraz deklaracjach rozliczeniowych ZUS. Na wygenerowanej liście płac KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ » LISTĘ PŁAC  nie zostaną wyliczone składki

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - lista płac

Podczas generowanie deklaracji rozliczeniowej  START » ZUS » ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ pojawi się dodatkowe okno.

 

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ZUS DRA

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - komunikat

Po określeniu kto przekazał informacje o przekroczeniu, zostanie ona wykazana w DRA.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn