Szczegóły pracownika - funkcja w module kadry

Pracownik podaje pracodawcy określone dane osobowe, które w okresie zatrudnienia mogą ulegać zmianie. Pracownik powinien poinformować o ich zmianie, a pracodawca uwzględnić tą informację. Dane pracownika związane z zatrudnieniem można przeglądać i modyfikować w oknie Szczegóły pracownika. Sczegóły pracowniak pozwalają w prosty sposób zweryfikować wszystkie dane dotyczące pracownika. Dzięki czemu będzie można łatwo kontrolować wiele aspektów.

Funkcja szczegóły pracownika

Okno Szczegóły pracownika, można otworzyć przechodząc do zakładki KADRY » PRACOWNICY i klikając na jego imię i nazwisko.

Szczegóły pracownika w systemie

Dane pracownika

 W sekcji Dane pracownika znajdują się podstawowe informacje o pracowniku, jakie ówcześnie wprowadził do systemu użytkownik, takie jak:

  • imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe,
  • miejsce urodzenia, obywatelstwo,
  • płeć,
  • PESEL, NIP, numer dowodu/paszportu,
  • imiona rodziców,
  • identyfikatory dla ZUS i US.

Z tej zakładki użytkownik może przejść również do pod zakładek, w których udostępniane są szczegółowe informacje oraz dane adresowe, historia zatrudnienia/wykształcenia oraz dane o członkach rodziny danego pracownika.

W celu modyfikowania danych pracownika należy kliknąć MODYFIKUJ.

W celu podglądnięcia danych dostępnych w pod zakładkach, należy kliknąć w wybraną kategorię.

Szczegóły pracownika a jego dane

Szczegóły pracownika dane szczegółowe

 

W pod zakładce Adresy znajdują się dane o miejscu zameldowania oraz zamieszkania danego pracownika oraz adres do korespondencji.

Szczegóły pracownika - jego adresy

Następnie użytkownik może przejść do zakładki Historia, z której to poziomu można wprowadzić historię zatrudnienia oraz wykształcenia danego pracownika poprzez kliknięcie w opcję Dodaj zatrudnienie/Dodaj wykształcenie/Bilans otwarcia.

Szczegóły pracownika - historia

Ostatnia pod zakładka Rodzina umożliwia zarządzanie danymi członków rodziny pracownika, jeżeli takie zostały udostępnione pracodawcy oraz biuru rachunkowemu. Członka rodziny wprowadza się poprzez opcję Dodaj.

Szczegóły pracownika - dane o rodzinie

Umowy

Zarządzanie umowami możliwe jest z poziomu zakładki Umowy. W tym miejscu możliwe jest modyfikowanie, dodawanie i usuwanie umowy. Okno pozwala na sprawdzenie historii zatrudnienia, a dzięki funkcji filtrowania można posortować dane np. wg. rodzaju umowy, czy roku jej podpisania.

Szczegóły pracownika - jego umowy

Dodatki i potrącenia

Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie składników wynagrodzenia, czyli dodatków takich jak premie, nagrody, ekwiwalenty oraz potrąceń komorniczych, czy pobranych zaliczek jest możliwe w zakładce Dodatki i potrącenia. Tu po kliknięciu Dodaj i wybraniu odpowiedniej pozycji można zarządzać wysokością dodatkowych elementów wynagrodzenia pracownika.

Szczegóły pracownika - dodatki

Wypłaty

Zakładka wypłaty pozwala na zobaczenie wszystkich wypłaconych wynagrodzeń, na podstawie umowy o pracę (listy płac), oraz na podstawie umów cywilnoprawnych (rachunki). Bezpośrednio z tego poziomu użytkownik może kliknąć w podgląd listy płac/rachunku lub w umowę do której został wygenerowany dokument.

Szczegóły pracownika wypłaty

Czas pracy

Zakładka ta dzieli się na 3 pod zakładki:

  • ECP (Ewidencja Czasu Pracy)
  • Grafik
  • Nieobecności

Z ich poziomów natomiast możliwe jest:

Szczegóły pracownika - czas pracy

Deklaracje

W tej zakładce system daje możliwość generowania deklaracji zgłoszeniowych pracownika do ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA), a także deklaracje PIT-11.

Szczegóły pracownika - deklaracje

PPK

Pod zakładka PPK służy do dokonywania wpisów u pracownika związanych z przystępowaniem do programu, zmianą stawek czy rezygnacją z PPK. Pojawia się ona wyłącznie gdy zostanie włączona funkcja rozliczania PPK o czym więcej Rozliczenie PPK w systemie.

Szczegóły pracownika a PPK

Dokumenty

Zakładka umożliwia prowadzenie akt  pracowniczych online. Można tu dodawać wygenerowane w systemie dokumenty (umowy, informacje o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy, kwestionariusze, oświadczenia) lub skany takich dokumentów, prowadząc e-akta osobowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dokumenty pracownika można przeglądać w dowolnym czasie.

Szczegóły pracownika a akta osobowe

 

Zapisywanie w tym miejscu dokumentów wydawanych pracownikowi, takich jak zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, pozwoli na wygodny i szybki wgląd w wydaną dokumentacje.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz