Ulga na złe długi w PIT - przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych została wprowadzona nowa funkcja jaką jest ulga na złe długi w PIT. Dzięki niej, opiekun nie musi ręcznie weryfikować, w odniesieniu do których faktur konieczne jest zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania ponieważ system zrobi to za niego automatycznie.

Ulga na złe długi w PIT na czym polega?

Mechanizm działania ulgi w PIT jest zbliżony do tego, który funkcjonuje obecnie na gruncie podatku VAT. Podatnicy wobec faktur, których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r. będą:

 • mogli skorzystać z prawa do pomniejszenia o zaliczoną do przychodów wartość należności w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie – w przypadku występowania jako sprzedawca,
 • zobowiązanie do zwiększenia o zaliczaną do kosztów podatkowych wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie – w przypadku występowania jako nabywca.

Ulga na złe długi w PIT po stronie nabywcy

W przypadku faktur kosztowych dodanych w systemie w okresie styczeń-marzec 2020, w stosunku do których ma zastosowanie ulga na złe długi w PIT w związku z nieopłaceniem wydatku przed upływem 90 dni od terminu płatności na fakturze, ulga będzie wykazana w zakładce: EWIDENCJE » KPiR » KOREKTY KOSZTÓW (ZATORY PŁATNICZE) oraz zostanie uwzględniona automatycznie w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy pod warunkiem zmodyfikowania wydatku w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, zaznaczyć nieopłaconą fakturę na liście w tabeli i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ. W oknie modyfikacji wydatku nie należy dokonywać żadnych zmian - wystarczy kliknąć opcję ZAPISZ.
Działanie funkcji ulgi na złe długi w PIT związane jest z ściśle z rozliczaniem wydatków w systemie. Korekta in plus lub in minus zostanie dodana automatycznie w przypadku gdy klient biura rachunkowego opodatkowany jest na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. System dokona korekty podstawy opodatkowania odpowiednio ją:

 • zwiększając, jeśli nie nastąpiło oznaczenie płatności przed upływem 90 dni od daty terminu płatności,
 • zmniejszając, jeśli podatnik zapłacił dopiero po 90 dniu od daty terminu płatności.

Korekta podstawy opodatkowania będzie widoczna na dwóch poziomach:

 • w szczegółowym widoku wydatku w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie po kliknięciu w numer faktury należy przejść do podzakładki EWIDENCJE. U dołu pojawi się sekcja “Korekta kosztów w związku z zatorami płatniczymi” w której widoczne będą informacje o dokonanej korekcie.

Ulga na złe długi w PIT - w wydatkach

 • w zbiorczej ewidencji wydatków w zakładce: EWIDENCJE » KPIR » KOREKTY KOSZTÓW (ZATORY PŁATNICZE).


Ulga na złe długi w PIT - w ewidencji

Wydatek w stosunku, do którego zastosowana została ulga na złe długi w PIT in plus lub in minus, zostanie uwzględniony w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Wartość korekty zostanie uwzględniona w parametrze “zmiana podstawy opodatkowania w związku z zatorami płatniczymi” i następnie uwzględniona w wyliczeniu podatku - o jej wartość zwiększana bądź zmniejszana jest podstawa opodatkowania w zależności od rodzaju korekty.

Ulga na złe długi w PIT - w zaliczce

Zbiorcza ewidencja ulgi w związku z zatorami płatniczymi

Opiekun ma możliwość bieżącej weryfikacji wydatków w stosunku, do których konieczne jest zastosowanie ulgi na złe długi PIT. Dzięki temu może on przekazać klientowi zbiorczą informację o wydatkach, które klient musi uregulować, aby uniknąć wyksięgowania ich z kosztów podatkowych.
Informacja o korektach kosztów w związku z zatorami płatniczymi znajduje się w zakładce EWIDENCJE » KPIR » KOREKTY KOSZTÓW (ZATORY PŁATNICZE) w kolumnie ZMIANA PODSTAWY OPODATKOWANIA - jest to kwota, która zostanie ujęta w zaliczce na podatek dochodowy.

Ulga na złe długi w PIT - zestawienie faktur

W celu podglądu szczegółowej listy nierozliczonych wydatków niezmieniających podstawę opodatkowania należy kliknąć w wybrany okres. 

Wyświetloną listę nierozliczonych faktur użytkownik ma możliwość wyeksportować do programu Excel. W tym celu należy najechać kursorem na opcję USTAWIENIA TABELI i na liście kliknąć w opcję EKSPORT DO EXCELA.

Ulga na złe długi w PIT - zestawienie faktur

Ulga na złe długi w PIT po stronie sprzedawcy

Korekta podstawy opodatkowania w stosunku do przychodów nie jest dokonywana przez system automatycznie ze względu na to, że muszą być spełnione dodatkowe warunki, które w pierwszej kolejności muszą być zweryfikowane przez opiekuna. Rozwinięcie tego zagadnienia znajduje się w artykule: Ulga na złe długi PIT w zaliczce na podatek dochodowy

W sytuacji gdy klient ma prawo do korekty podstawy opodatkowania z tytułu nieuregulowania płatności przez nabywcę należy odpowiednio ją:

 • zmniejszyć, jeśli nie nastąpiła płatność,
 • zwiększyć, jeśli nabywca zapłacił dopiero po 90 dniu od daty terminu płatności.

Korekty podstawy opodatkowania z tytułu ulgi na złe długi w PIT po stronie sprzedaży, należy dokonać w momencie generowania zaliczki na podatek dochodowy poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. W oknie, które się pojawi należy wybrać okres wyliczenia zaliczki i kliknąć DALEJ.

Ulga na złe długi w PIT - wylicz zaliczkę

W kolejnym oknie w pozycji KWOTA ULGI ZWIĄZANEJ Z ZATORAMI PŁATNICZYMI (SPRZEDAŻ) należy ręcznie wprowadzić kwotę przysługującej ulgi in plus lub in minus:

 • na plus - jeśli ma zostać zmniejszona podstawa opodatkowania
 • na minus - jeśli ma zostać zwiększona podstawa opodatkowania.

Ulga na złe długi w PIT w przychodach

Dzięki temu, wprowadzona kwota ulgi zostanie automatycznie uwzględniona w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy w parametrze “zmiana podstawy opodatkowania w związku z zatorami płatniczymi”.

Pozycja “zmiana podstawy opodatkowania w związku z zatorami płatniczymi” zawiera wypadkową kwotę automatycznej korekty dotyczącej wydatków i ręcznie wprowadzonej przez opiekuna korekty dotyczącej sprzedaży. Dodatkowo, jeśli w danym okresie nie wystąpiła wystarczająca wartość dochodu do pomniejszenia to system zapamięta wartość niewykorzystanej korekty i umie ją w kolejnej zaliczce w parametrze “zmiana podstawy opodatkowania w związku z zatorami płatniczymi (poprzednie miesiące)”.

Jak wyfiltrować faktury sprzedaży, które mogą być objęte ulgą na złe długi w podatku dochodowym?

Udogodnieniem, które pozwoli na zaoszczędzenie czasu księgowym i opiekunom firm jest umożliwienie klientom samodzielnej weryfikacji przychodów w stosunku, do których potencjalnie może zostać zastosowana ulga na złe długi w PIT.

W systemie możliwe jest kontrolowanie faktur sprzedaży, dla których minęło 90 dni od daty terminu płatności. Aby wyfiltrować ten rodzaj faktur należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, gdzie u dołu tabeli w filtrze STATUS należy wybrać opcję ULGA NA ZŁE DŁUGI.

Ulga na złe długi w PIT w przychodach

Ulga na złe długi w PIT a ryczałt

W przypadku gdy klient stosuje opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, system nie dokonuje automatycznej korekty kosztów. Opiekun musi we własnym zakresie kontrolować o jaką wartość powinna być zmniejszona lub zwiększona podstawa opodatkowania w przypadku posiadanych faktur kosztowych i przychodowych. Ulga na złe długi powinna zostać wprowadzona ręcznie w momencie generowania zaliczki na podatek dochodowy poprzez zakładkę START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Ulga na złe długi w PIT - ryczałt

W oknie, które się pojawi należy wybrać okres wyliczenia zaliczki i kliknąć DALEJ. W kolejnym oknie w pozycji KWOTA ULGI ZWIĄZANEJ Z ZATORAMI PŁATNICZYMI (SPRZEDAŻ) należy wskazać kwotę:

 • na plus - jeśli ma zostać zmniejszona podstawa opodatkowania
 • na minus - jeśli ma zostać zwiększona podstawa opodatkowania.
 • oraz wybrać stawkę ryczałtu.

Ulga na złe długi w PIT - jak dodać na ryczałcie

System obsługuje ulgę na złe długi w przypadku ryczałtowców, gdy wpis ulgi dotyczy tylko jednej stawki ryczałtu.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn